Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 10.12.2021 Innst. 8 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11), jf. Innst. 8 (2021-2022) og Prop 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2021

   Debattert i Stortinget 17.12.2021
   Votert i Stortinget 17.12.2021