Skriftleg spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:385 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Svart på: 07.09.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Statkraft har konsesjon på utbygging av tre prosjekt i Saltfjellområdet. Departementet har gitt uttrykk for at det ikke er juridisk grunnlag for å hindre utbyggingen. På et informasjonsmøte i Bodø 26. august, ble det fra Statskrafts side gitt klart svar på at om eieren ikke ønsker utbygging ville Statkraft respektere det. Vil departementet vurdere utbyggingsplanene evt. kreve nye konsekvensutredninger før evt. utbygging?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stortinget har samtykket i at Statkraft kan regulere Beiarnvassdraget. Reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement for utbyggingen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27.01.89. Det foreligger en gyldig tillatelse for utbyggingen. Frist for å påbegynne anleggsarbeidene for denne utbyggingen er satt til 26.04.2001.

Olje- og energidepartementet har nå til behandling en søknad fra Statkraft SF om en planendring i forhold til den gyldige konsesjonen. Planendringen innebærer bl.a. at overføringer sløyfes, og vil føre til reduserte konsekvenser for miljøinteressene i forhold til det alternativ som allerede har gyldig konsesjon.

Lokale myndigheter har reist krav om nye konsekvensutredninger i forbindelse med planendringen. Olje- og energidepartementet vurderer nå om det er rettslig grunnlag for et slikt krav. Spørsmålet vil også bli forelagt for Miljøverndepartementet, som er forvaltningsmyndighet etter plan- og bygningsloven.