Skriftleg spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:358 (2000-2001)
Innlevert: 30.04.2001
Sendt: 30.04.2001
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Svart på: 07.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsråden har til utarbeiding ei stortingsmelding om tryggleiken på sokkelen. Eit eige fagbrev i kranfag er frå bransjen rekna for å vera eit viktig tiltak for å betra tryggleiken. Kranskulen i Gjesdal, Rogaland, arbeider med tilrettelegging av ei slik utdanning.
Vil statsråden medverka til at dette blir realisert?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Ansvaret for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten ble formelt overført fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. april 2001. Saken er derfor videresendt til meg som ansvarlig statsråd.

Dødsulykken på Oseberg Øst og en rekke alvorlige kranhendelser den senere tid har vist at det er et sterkt behov for å heve kompetansen innenfor denne type aktiviteter. Etablering av kranfaget som et nytt lærefag vil etter min vurdering være et viktig virkemiddel i denne sammenheng. En formalisert utdanning vil også kune bidra til å øke fagområdets generelle status i virksomheten, noe som også vil ha en positiv effekt med hensyn på planlegging og gjennomføring av slike operasjoner. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor tidligere anbefalt at det ble etablert en slik ordning.

Ansvaret for iverksettelse av fagopplæring innen kranfaget sorterer under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Jeg viser i den sammenheng til svaret gitt av Kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske på spørsmål fra stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland om det er aktuelt å opprette kranfaget som et eget videregående kurs, som et element i et utdanningsløp frem til fagbrev. I sitt svar bekrefter statsråden at kranfaget vil bli formelt godkjent så snart det er praktisk mulig.

Ulike aspekter ved kran- og løfteoperasjoner vil for øvrig etter planen bli adressert i meldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten som nå er under utarbeidelse i departementet.