Skriftleg spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:331 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 24.04.2002
Svart på: 30.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Luftfartstilsynet arbeider for tiden med en rapport som skal danne grunnlaget for en eventuell ny forskrift for Oslo Lufthavn Gardermoen.
Vil en eventuell ny forskrift/instruks for inn- og utflyging fra Oslo Lufthavn Gardermoen kunne medføre endringer i de detaljerte og nøyaktig angitte støysoner som ble lagt til grunn for Stortingets vedtak om bygging av hovedflyplassen?

Grunngiving

Når Samferdselsdepartementet skal avgjøre om det skal lages en ny forskrift for Oslo Lufthavn Gardermoen, er det mange viktige samfunnshensyn som må legges til grunn. Lokale spørsmål for den nære regionen, men også nasjonale forhold må vurderes. Lokalt er det stort engasjement for denne saken. Mange er bekymret for økte miljøbelastninger for lokalmiljøet. Spesielt støyproblemer blir tillagt stor betydning. Jeg mener det vil være nødvendig at Samferdselsdepartementet tar hensyn til at Stortingets tidligere vedtak vedrørende driften av Oslo Lufthavn Gardermoen skal følges opp i en eventuell ny forskrift.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet vedtok i desember 1997 forskrift om inn- og utflygingstraseer for den nye hovedflyplassen på Gardermoen (traséforskriften). Formålet med denne er å minimalisere flystøyen samtidig som operative forhold ivaretas. Departementet bestemte i forbindelse med vedtakelsen at det skulle foretas en grundig evaluering av reglenes konsekvenser etter om lag to års drift.

Luftfartstilsynet har vært ansvarlig for å gjennomføre evalueringen, og arbeidet er blitt utført i et eget prosjekt som ble etablert høsten 2000. Prosjektet har hatt bred deltakelse både fra myndigheter, luftfartsnæringen og lokalbefolkningen, og utkastet til prosjektrapport ble sendt på offentlig høring i desember 2001.

Luftfartstilsynet arbeider nå med å ferdigstille rapporten som om kort tid skal legges fram for departementet. Rapporten vil i første rekke inneholde en juridisk vurdering av forskriften, og en beskrivelse av de operative og samfunnsmessige konsekvensene den har hatt fram til i dag. Det siste knytter seg særlig til lokalbefolkningens opplevelser av støy.

Luftfartstilsynet legger imidlertid også opp til å vurdere mulige tiltak som kan bidra til å klargjøre reglene om inn- og utflyging ved Gardermoen. Det forventes at flere av forslagene totalt sett vil kunne muliggjøre en viss reduksjon av støybelastningen. Forholdet til de opprinnelige og gjeldende støysonene er imidlertid ikke omhandlet i traséforskriften, og støysoner behandles derfor heller ikke i den rapporten Luftfartstilsynet vil framlegge.

Når departementet har behandlet rapporten, vil Luftfartstilsynet følge opp arbeidet med forskriften og en eventuell endring av denne.

Jeg legger stor vekt på at støybelastningen for beboerne rundt Gardermoen skal være så lav som mulig, og eventuelle endringer i dagens støysonekart vil også måtte vurderes i forbindelse med oppfølgningen av Luftfartstilsynets rapport. Det er imidlertid for tidlig nå å si noe om hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne få for støysonekartene.