Skriftleg spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:493 (2002-2003)
Innlevert: 11.04.2003
Sendt: 14.04.2003
Svart på: 25.04.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): I SAS' konsortialavtaleoverenkomst § 3 pkt. 2 står det at ved ansettelse og utdannelse av flygende personell skal valget skje under behørig hensyntagen til oppnåelse av en rimelig fordeling mellom dansker, nordmenn og svensker.
Kan næringsministeren redegjøre for hvordan avtaleforholdet som ligger til grunn for SAS-samarbeidet, blir ivaretatt i den omstruktureringsprosessen som nå pågår i SAS?

Grunngiving

Styret i SAS har vedtatt en omfattende plan for kostnadskutt, som bl.a. innebærer en reduksjon av 4 000 stillinger. De ansattes organisasjoner i Norge hevder at norske arbeidsplasser og virksomhet i Norge blir uforholdsmessig hardt rammet.
St.meld. nr. 26 (1996-97) om Skandinavisk luftfartspolitikk og forlengelsen av SAS-samarbeidet, legges konsortsieoverkomsten mellom SAS Danmark, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB til grunn for selskapets virksomhet. Overenskomsten inneholder føringer for fordeling av virksomhet og ansatte i Sverige, Danmark og Norge.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: SAS-konsernet, på linje med mange andre mellomstore flyselskaper, har en stund nå befunnet seg i en vanskelig situasjon, som følge av konkurranse og endringer i nasjonal og internasjonal luftfart, og internasjonale begivenheter. Utviklingen krever omfattende omstruktureringstiltak for å sikre SAS-konsernets lønnsomhet, konkurransedyktighet, og effektive flyoperasjoner for selskapets luftruter. SAS-gruppen har allerede gjennomført to programmer, og iverksetter nå et tredje, med sikte på en omlegging til mer rasjonell drift, lavere bemanning, forenklet basisorganisasjon, og andre kostnadsreduserende tiltak. Det forhandles med selskapets fagorganisasjoner i de tre land om bemanningsreduksjoner og effektivitetstiltak.

Nærings- og handelsdepartementet, så vel som øvrige aksjonærer i SAS AB, er blitt orientert om konsernets forskjellige tiltaksprogrammer for å gjenopprette lønnsomheten i virksomheten. De er nødvendige for å sikre fortsatt levedyktighet og konkurranseevne for SAS-konsernet. Selskapets styre beslutter og iverksetter de tiltak som de anser hensiktsmessige og nødvendige med sikte på å oppnå bedrede resultater.

Herunder inngår også det å vurdere forholdet til konsortialavtalens bestemmelser. Ut over henvisningen i spørsmålet fremgår det også av konsortialavtalens § 3 nr. 2 første setning at ved ansettelse av konsortiets personell skal styret og den administrerende direktør bestrebe seg på å skape en så rasjonell og effektiv organisasjon som mulig. I henhold til § 1 nr. 2, jf. § 3 nr. 2 annen setning, skal konsortiet drive sin virksomhet etter sunne forretningsmessige prinsipper, og ansettelse og utdannelse av personell skal skje overensstemmende med dette prinsipp.

Det er etter mitt skjønn viktig at ledelsen og de ansatte i SAS-konsernet nå får ro til å konsentrere seg om gjennomføringen av det nødvendige og krevende omstillingsarbeidet, som særlig må ta sikte på en mer effektiv drift av selskapets fly og en bedre utnyttelse av personellressursene innen luftfartsvirksomheten.