Skriftleg spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:626 (2002-2003)
Innlevert: 03.06.2003
Sendt: 03.06.2003
Svart på: 06.06.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ålesund maritime skole har 54 plasser til utdanning av maskinister og skipsførere. Det viser seg at 120 personer har søkt. Tidligere har skolen i praksis hatt en ekstraklasse for å dekke etterspørselen. Dette har vært mulig ved at fylkeskommunen har omfordelt midler etter søkertallene. Nå er finansieringssystemet lagt om ved at fagskolene er basert på stykkpris.
Hvordan vil statsråden håndtere situasjonen ved at det nye finansieringssystemet gir mindre rom for fleksibilitet i forhold til antall søkere?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: For å få en oversikt over planlagt aktivitet for skoleåret 2003/2004 har departementet sendt en forespørsel til fylkeskommunene om å få en tilbakemelding om antall planlagte studieplasser i teknisk fagskole kommende skoleår. Samtlige fylkeskommuner planlegger samme eller økt aktivitet i forhold til inneværende skoleår. Siden tilskuddet til teknisk fagskole er en rammestyrt ordning, er det ikke mulig å finansiere en økt total kapasitet. Fylkeskommunene vil derfor få overført samme beløp som er trukket ut fra rammetilskuddet høsten 2003. Det forutsettes at de tilbakeførte midlene brukes til teknisk fagskole. Det er selvsagt også mulig for fylkeskommunene å øke tilskuddet til teknisk fagskole ut fra egne prioriteringer. En eventuell utvidet total kapasitet i teknisk fagskole vil måtte tas opp i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet.