Skriftleg spørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:28 (2003-2004)
Innlevert: 08.10.2003
Sendt: 08.10.2003
Svart på: 14.10.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Hvordan vil sosialministeren imøtekomme Stortingets vedtak om at brukerorganisasjonene, etatene og de ansattes organisasjoner tas med i prosessen med å utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten?

Grunngiving

En sammenslåing av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten vil være en av de største sosiale reformene i norsk velferdshistorie. Den vil omfatte flere hundre tusen brukere og ca. 15 000 ansatte, både med erfaring og synspunkter. Det er derfor viktig at brukerorganisasjonene og ansattes organisasjoner tas med i arbeidet med reformen. Stortinget vedtok før sommeren å sende St.meld. nr. 14 (2002-2003) tilbake til Sosialdepartementet og i Innst. S. nr. 189 (2002-2003) om samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialetaten, sies det at "Flertallet legger til grunn at brukerorganisasjonene, etatene og de ansattes organisasjoner tas med i prosessen". I det nyutnevnte ekspertutvalget som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, er brukerorganisasjonene, etatene og de ansattes organisasjoner ikke tatt med som medlem av utvalget. At sosialministeren velger å ivareta brukermedvirkningen ved å opprette en referansegruppe, er ikke i samsvar med det Stortinget vedtok og ikke i samsvar med det sosialministeren selv sa i Stortingets debatt om innstillingen 13. mai: "Det er helt absolutt selvfølgelig at både brukere og arbeidstakerorganisasjoner involveres."

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 189 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten:

I

St.meld.nr.14 (2002-2003) - Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten - sendes tilbake til Regjeringen.

II

Stortinget ber Regjeringen utrede ulike modeller for én felles velferdsetat bestående av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialetaten.

I sin oppfølging av Stortingets vedtak har Regjeringen lagt vekt på å finne frem til arbeidsformer som muliggjør involvering og medvirkning fra de berørte parter samtidig som en kan komme tilbake til Stortinget med saken i løpet av inneværende storingsperiode. Regjeringen har valgt å sette ned et hurtigarbeidende utredningsutvalg sammen med en referansegruppe som gir mulighet for medvirkning fra alle relevante brukergrupper og arbeidstakerorganisasjoner, fra de berørte etatene og fra kommunene. Utvalget er i mandatet bedt om både å avholde møter med og be om skriftlige innspill fra referansegruppen.

Etter mitt syn gir en slik organisering av utvalgsarbeidet den beste mulighet til både å ivareta hensynet til medvirkning i prosessen fra alle relevante parter og til rask fremdrift. Et utvalg med bred representasjon fra alle relevante parter ville ha blitt meget stort og neppe vært forenlig med tilstrekkelig rask fremdrift. Et utvalg hvor bare et begrenset utvalg av organisasjonen fikk plass, ville ikke gi mulighet for likeverdig medvirkning fra alle relevante parter.

Alle inviterte, bortsett fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), har takket ja til å delta i utvalgets referansegruppe. I alt er det 31 medlemmer av gruppen. Jeg beklager at FFO har valgt å stå utenfor, og har i brev til dem understreket at de er velkomne til deltakelse hvis de skulle skifte standpunkt, og at de vil bli tilsendt det samme materiale som referansegruppens medlemmer får.

Jeg har overfor utvalgets leder understreket betydningen av at referansegruppen får medvirke i arbeidet. Utvalget har på min oppfordring utarbeidet et mandat for referansegruppen. Der presiserer utvalget at referansegruppen både skal bli invitert til å gi innspill til utvalget, skriftlig og i møter, og bli invitert til å gi synspunkter på mulige organisasjonsmodeller før utvalget trekker endelige konklusjoner. Jeg er glad for å se at utvalget allerede meget kort tid etter oppstart av arbeidet har bedt referansegruppen om skriftlige innspill på viktige områder, og invitert til et møte mellom utvalget og gruppen.

For å gi mulighet til å gi innspill til alle sider av Regjeringens videre arbeid med samordning på velferdsområdet, inviterte jeg brukerorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene til et møte i august i år. De aller fleste av de organisasjonene som er med i referansegruppen var til stede på møtet. Utredningsutvalgets medlemmer var også tilstede på møtet og fikk på den måten allerede ved oppstarten av arbeidet, en god innsikt i viktige synspunkter både blant brukere og arbeidstakere.

Når Regjeringen har valgt å nedsette et utvalg for å utrede mulige organisasjonsmodeller, så er det også fordi det gir mulighet for god og grundig medvirkning fra berørte parter gjennom en bred høringsrunde. Jeg tar sikte på at utvalgets rapport skal publiseres som NOU, og den vil etter planen bli sendt på høring høsten 2004. Rapporten og høringsuttalelsene vil være underlaget for Regjeringens arbeid med tilbakemeldingen til Stortinget.