Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:94 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Svart på: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Hva ble gjort for å innarbeide kunnskap om situasjonen for lesbiske og homofile som del av formidlingsstrategien i det treårige prosjektet som fulgte opp handlingsplanen mot selvmord, hvilke spesielle tiltak er iverksatt innenfor rammene av oppfølgingsprosjektet, og er det utformet noen konkrete forskningsprosjekt i samarbeid med aktuelle miljøer?

Grunngiving

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2000-2001) samt resultatene av NOVA-rapporten om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet fra 1999, var et av de mest oppsiktsvekkende funnene overrepresentasjonen blant unge lesbiske og homofile når det gjelder selvmord.
Når det gjelder selvmordsforsøk, viser NOVA-undersøkelsen at 16 pst. av mennene og 20 pst. av kvinnene har prøvd å ta sitt eget liv en eller flere ganger i løpet av livet. Tilsvarende tall for aldersgruppen 16-24 år er 27 pst. for mennene og 25 pst. for kvinnene. I tillegg viser rapporten at selvmordstanker forekommer 7 ganger oftere hos unge lesbiske og homofile enn hos befolkningen generelt.
I stortingsmeldingen, under punktet konkrete tiltak på dette feltet, henvises det til handlingsplanen mot selvmord som ble avsluttet ved utgangen av 1999 samt et nytt 3-årig oppfølgingsprosjekt som ble etablert 1. januar 2000. Det påpekes i tiltakene i stortingsmeldingen at det vil bli satt inn spesielle tiltak overfor lesbiske og homofile innenfor rammene av dette oppfølgingsprosjektet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Det er gjennomført flere informasjons-, kunnskaps- og kompetansetiltak knyttet til selvmord blant lesbiske og homofile. Disse er i stor grad finansiert med midler til selvmordsforebyggende arbeid over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Som oppfølging av NOVAs rapport igangsatte Kirkens SOS og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) et samarbeid om å få utredet selvmordsforebyggende strategier for homofile, lesbiske og bifile. Utredningen ble ferdigstilt ved årsskiftet 2002/2003. Kirkens SOS og LLH har drøftet rapporten med Sosial- og helsedirektoratet og det er enighet om at strategiene som ble utviklet er gode og i stor grad skal følges opp i organisasjonenes videre arbeid. I tillegg til dette er flere avgrensede prosjekter rettet mot opplæringsaktiviteter og informasjonsarbeid gjennomført. Temaet selvmordsforebyggende arbeid blant homofile og lesbiske er satt på dagsorden på nettverkskonferanser i flere regioner, i tillegg til artikkelstoff i "Suicidologi" som utgis av Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo (SSFF). Seksjonen har ansvaret for den norske delen av CASE-studien (Europeisk multisenter studie om villet egenskade blant ungdom). Den norske delen inneholder en modul om unges holdninger til homofili og om deres eventuelle problemer i forhold til egen seksuell legning.

Prosjektet "Tiltak mot selvmord" ble avsluttet i 2002, men midlene til det selvmordsforebyggende arbeid er videreført i de enkelte helseregioner. De regionale miljøene er imidlertid små og sårbare. Arbeidet skal styrkes ved at det etableres regionale ressursmiljøer for selvmordsforebygging, vold og traumatisk stress. Dette er omtalt i St.prp.nr.1 (2004-2005) for Helse- og omsorgsdepartementet. Et mål er at disse skal kunne drive målrettet kompetanse- utvikling og veiledning overfor hjelpeapparatet, inklusive psykisk helsevern.

Et viktig arbeid gjøres også av Homofiles ungdomstelefon. De driver støtte- og opplysningsarbeid for unge homofile og lesbiske og har mottatt om lag 280 000 kr i støtte årlig i 2002, 2003 og 2004."