Skriftleg spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:776 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 13.05.2005
Svart på: 26.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Da rusreformen trådte i kraft i 2004 skulle rusmisbrukere få de samme rettighetene til behandling som andre pasientgrupper. Dette gjelder blant annet retten til fritt sykehusvalg. Ifølge Bergens Tidende den 6. mai 2005 så er ikke retten til fritt sykehusvalg reell fordi regionale helseforetak pålegger behandlingsinstitusjonene å avvise pasienter fra andre regioner.
Hva vil helse- og omsorgsministeren konkret gjøre for at retten til fritt sykehusvalg også i praksis vil gjelde rusmisbrukere?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Etter rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004 er behandling for rusmiddelmisbruk definert som en helsetjeneste, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr. 5. Personer som trenger behandling for sitt rusmiddelmisbruk har dermed rettigheter etter pasientrettighetsloven på samme måte som andre pasientgrupper. Hvorvidt den enkelte har en rettighet avhenger av en konkret vurdering av den enkeltes situasjon og den aktuelle bestemmelsen. Etter pasientrettighetsloven § 2-4 har pasienter rett til å velge på hvilket sykehus eller distriktspsykiatrisk senter, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandling skal foretas. Valgretten forutsetter at institusjonen eies av et regionalt helseforetak eller har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett. Bestemmelsen i § 2-4 omfatter ikke henvisning til behandling ved andre typer institusjoner enn sykehus og DPSer. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere tilbys i dag både ved sykehus, DPSer og andre typer institusjoner.

For å unngå at retten til å velge behandlingssted ved tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere skal avhenge av institusjonstype, påla departementet de regionale helseforetakene å praktisere en ordning med rett til å velge behandlingssted ved henvisning til alle rusinstitusjoner tilsvarende retten til fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven § 2-4. Dette er nærmere omtall i departementets rundskriv I-8/2004 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven punkt 3.6. Etter dette skal rusinstitusjoner ta imot pasienter som velger å bli henvist til vedkommende institusjon selv om pasienten er bosatt i en annen region. Prioriteringen mellom pasientene skal skje ut fra et faglig forsvarlig skjønn. Alle pasienter skal prioriteres på lik linje, uavhengig av bostedsregion.

Departementet har imidlertid fortolket forholdet mellom plikten til å gi nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1 og plikten til å ta imot pasienter som benytter valgmuligheten etter pasientrettighetsloven § 2-4, slik at institusjoner kan avvise en pasient fra en annen region dersom de ved å motta vedkommende pasient ikke vil klare å oppfylle sin plikt til vurdering etter § 2-2 eller plikt til å gi nødvendig helsehjelp etter § 2-1 overfor pasienter fra egen region. Denne fortolkningen fremgår også av rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet IS-12 /2004 Lov om pasientrettigheter side 21. Dette er imidlertid et unntak som bare gjelder dersom det foreligger en konkret situasjon med fare for å måtte avvise rettighetspasienter fra egen region. Departementets fortolkning gir ikke grunnlag for en praksis der en på generelt grunnlag avviser eller nedprioriterer pasienter fra andre regioner av hensyn til egne pasienter.

Som nevnte ovenfor skal ordningen med fritt sykehusvalg praktiseres tilsvarende ved henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere også ved andre institusjoner enn sykehus eller DPSer. Spørsmålet om hvilken rett rusmiddelmisbrukere har til å velge behandlingssted også utenfor egen bostedsregion, ble reist overfor departementet av Stiftelsen Bergensklinikken. Departementet har i sitt svarbrev datert 27. april i år presisert vår fortolkning i tråd med ovenfor stående. De regionale helseforetakene er informert om innholdet i dette brevet. Tilbakemeldinger fra de regionale helseforetak understreker at ingen av disse har pålagt egne institusjoner eller de avtalebaserte private aktørene i egne regioner å avvise pasienter fra andre regioner. Jeg kan samtidig opplyse om at det ved gjennomføringen av rusreformen ble etablert et Nasjonalt forum for spesialisthelsetjeneste Rus der alle de regionale helseforetakene er representert. I dette forumet, som er underlagt fagdirektørene ved de regionale helseforetakene, følger rusreformen meget nøye, og skal blant annet sørge for at rusreformen blir fulgt opp på en måte at alle de regionale helseforetakene har en samordnet forståelse og praksis på dette feltet.