Skriftleg spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:877 (2004-2005)
Innlevert: 13.06.2005
Sendt: 13.06.2005
Svart på: 20.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Vil statsråden sørge for snarlige bestemmelser for oppregulering av kostpris på landbrukseiendommer, slik at omfang av gevinstbeskatning ved realisasjon avklares?

Grunngiving

Ved behandling av Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) ble skattereglene for landbruket forverret. Blant annet ble fritaket fra gevinstbeskatning ved realisasjon av eiendom etter mer enn ti års eiertid tatt bort - dog med visse unntak. Departementet foreslo i proposisjonen at det skulle gis adgang til sjablongmessig oppregulering av kostpris for eiendommer for tidsrommet fra nåværende eiers erverv fram til 31. desember 2004.
Departementet fikk hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser.
Det har nå gått et halvt år med nye og forverrede regler uten at departementet har kommet med "nærmere bestemmelse" for oppregulering. Den uavklarte situasjonen gjør det umulig for dem som har planer om salg, å beregne skattemessige konsekvenser.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Ny forskrift om oppregulering av inngangsverdier for landbrukseiendommer som kunne vært realisert skattefritt pr. 31. desember 2004 er en prioritert oppgave, men det har vist seg tidkrevende å fremskaffe grunnlagsdata. Jeg håper likevel at vi skal kunne få sendt et utkast til forskrift på høring i løpet av sommeren.