Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:957 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 01.07.2005
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Svart på: 11.07.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL) fastslår at urørte vassdrag bidrar til økt verdiskaping i norsk næringsliv. RBL er derfor svært opptatt av å verne norske vassdrag fordi det kan skape store inntekter og mange nye arbeidsplasser i distriktene.
Vil Regjeringen i forbindelse med konsekvensutredningene av Statkrafts utbyggingsplaner for Vefsna også selv utrede de mulighetene som ligger i næringsutvikling basert på varig vern av dette siste store vassdraget og å koble vassdragsvern til aktiv næringspolitikk?

Grunngiving

RBL skrev i sin høringsuttalelse til Regjeringens forslag til verneplan for vassdrag at ekte, uberørt natur er det viktigste turistene vil etterspørre i årene som kommer. Blant annet kommer 7 av 10 tyske turister til Norge for å fiske. Reiselivsbedriftene bidrar i dag med 150 000 arbeidsplasser og 76 mrd. kr til Norges BNP. Samtidig mener RBL at etterspørselen etter tilrettelagte naturbaserte opplevelser vil akselerere fremover hvis trendene holder seg. Turisme er en av de største vekstnæringer globalt. Norge vil ha et stort potensial til vekst. Norske fjorder er allerede kåret til verdens beste reisemål av National Geographic, og Lofoten er kåret til verdens vakreste øygruppe av The Observer. Også norske elver og fosser vil bidra til å øke Norges attraktivitet som reisemål - dersom de ikke bygges ut. Reiselivsnæringene sysselsetter allerede flere mennesker enn primærnæringene i Nord-Norge. Det er kartlagt spennende muligheter til å koble naturopplevelser, landbruk, bygdeutvikling og kultur til økt vekst i reiselivsnæringene. I forhold til mulighetene i Vefsna har vernegruppene foretatt studier som viser et potensial på 50 mill. kr i året dersom det gjøres noe skikkelig ut av reiselivet, friluftslivet og laksefisket i området. SV har på denne bakgrunn vedtatt en utviklingsplan for Nord-Norge der naturbasert turisme er et av satsingsområdene for å skape nye arbeidsplasser.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet er blitt oversendt Olje- og energidepartementet fra Nærings- og handelsdepartementet som vassdragsmyndighet og ansvarlig departement for Verneplan for vassdrag.

St.prp. nr. 75 (2003-2004) Supplering av Verneplan for vassdrag ble behandlet av Stortinget 18. februar i år. Stortinget sluttet seg til Regjeringens anbefaling om ikke å ta Vefsna inn i verneplanen nå.

I proposisjonen gikk Olje- og energidepartementet inn for at det gis anledning til å utrede og konsekvensvurdere prosjekter som kan kombineres med verneinteressene knyttet til Vefsna. Konsekvensutredningene som skal ligge til grunn for slike utbyggingsalternativer må også omfatte virkningene for natur- og friluftsbasert reiseliv og annen næringsutvikling. Jeg mener dette gir et godt grunnlag for å vurdere næringspolitikken når kraftutbygging skal sees i sammenheng med vassdragsvern i Helgelandsområdet.