Skriftleg spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:13 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Svart på: 28.10.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvilke virkemidler har Regjeringen tenkt å ta i bruk for å begrense helseforetakenes bruk av private aktører?

Grunngiving

I dokumentet "Politisk plattform for en flertallsregjering utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet" er det inntatt følgende formulering: "Regjeringen vil at omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus må begrenses. Ledig kapasitet i de offentlige sykehus skal utnyttes. Avtaler mellom helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver pasientgrunnlaget for de små lokalsykehusene."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen ønsker primært å løse sentrale velferdsoppgaver gjennom å utnytte offentlige ressurser på en god måte og styrke det offentlige tjenestetilbudet. Som representanten Høie er kjent med og refererer til, har Regjeringen lagt til grunn at ledig kapasitet i offentlige sykehus skal søkes utnyttet på en best mulig måte. Regjeringen har samtidig signalisert at den vil styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave.

Ulike private aktører har gjennom avtaler med regionale helseforetak bidratt vesentlig og konstruktivt i arbeidet med å få ned ventetider og ventelister i de senere årene. Det er vektlagt at de regionale helseforetakenes håndtering av og samarbeid med ulike private aktører, ideelle så vel som kommersielle, skal håndteres på en ryddig måte.

Et aktuelt virkemiddel er at Regjeringen vil arbeide for at kapasiteten i offentlige sykehus utnyttes på en bedre måte. Avtaler med private, kommersielle sykehus gjennomgås med til behovssituasjon og -dekning ved gjeldende avtalers utløp. Et annet virkemiddel vil være å kritisk vurdere omfang på og behovsdekning i forbindelse med nye avtaler.

Det jobbes nå med sikte på å konkretisere oppfølging og innfrielse av den politiske plattformen for regjeringssamarbeidet på ulike punkter. Helseforetakene skal fortsatt drive sin virksomhet i samsvar med etablert foretaksmodell og gjeldende helsepolitikk.