Skriftleg spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1024 (2005-2006)
Innlevert: 12.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Svart på: 20.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hvilke grep vil Regjeringen foreta for at svartelistede pirattrålere i fremtiden ikke skal kunne få anledning til å gjennomføre ulovlige anløp og utrustning og lignende i norske havner i fremtiden?

Grunngiving

Den internasjonalt svartelistede pirattråleren "Rosita" besøkte tirsdag 11. april 2006 Fredrikstad. Her fikk "Rosita" etter å ha meldt sin ankomst hos både Sjøforsvaret og havnevesenet anledning til å legge til kai og til å ta om bord ny trål. Fartøyet gikk senere mot Island med den nye trålen for å fortsette sitt ulovlige fiske i Nord-Atlanteren. At dette kan skje gjør at Regjeringens løfter om å ta tjuvfisket på alvor fremstår mindre troverdig. Regjeringen har jo også både i Forvaltningsplan for Barentshavet og i andre sammenhenger pekt på at EU og Russland må bli strengere i sin behandling av tjuvfiskere. Greenpeace sier om anløpet at "det er uakseptabelt at Norge ikke har systemer for å sikre internasjonalt svartelistede fartøyer blir håndtert på korrekt måte ved anløp i norske havner".

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg deler de bekymringer som gjøres gjeldende om at såkalte IUU-fartøy benytter norsk havn for utrusting og havnetjenester.

Vi har arbeidet aktivt bilateralt, regionalt og globalt for å få gjennomslag for at havner ikke bør kunne benyttes som støtte for utenlandske fartøy som driver omfattende ulovlig, uregulert og uregistrert fiske. På FN-konferansen om FN-avtalen om fiske på det åpne hav i mai 2006 fikk Norge tilslutning til at det skal forhandles frem en bindende avtale om havnestatskontroll. En slik avtale kan bli et viktig bidrag i kampen mot ulovlig og uregulert fiske.

Det er viktig for troverdigheten i det videre arbeidet at vi selv gjennomfører det vi arbeider for internasjonalt. I tillegg til internasjonalt arbeid med saken har norske fiskerimyndigheter også utredet hvilke tiltak som kan gjennomføres nasjonalt innenfor folkerettslige rammer med sikte på å motvirke at norske havner benyttes som base for ulovlig virksomhet.

Regjeringen vil på denne bakgrunn snarlig fremme en proposisjon for Stortinget, blant annet med forslag til lovendringer om tiltak i norsk havn mot utenlandske fartøy som driver med ulovlig, uregulert og uregistrert fiske.