Skriftleg spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1144 (2005-2006)
Innlevert: 04.09.2006
Sendt: 05.09.2006
Svart på: 12.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Nødvergeparagrafens (viltloven § 11) diffuse utforming har i sommer blitt aktualisert gjennom en rettssak mot en gjeter i Engerdal. I svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 912, datert den 30. mai 2006, fremkommer det at nødvergeparagrafen ikke vil bli endret før tidligst beitesesongen 2008. Midt i juni sendes det fra Miljøverndepartementet et brev, i media kalt "rovdyrbrevet" hvor det fremgår at nødvergeparagrafen skal endres til høsten.
Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt sak om endring av nødvergeparagrafen?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I spørsmålet heter det at Miljøverndepartementet midt i juni sendte ut et brev der det fremgikk at nødvergeparagrafen i viltloven "skal endres til høsten". Brevet representanten her viser til, er etter alt å dømme fellesbrevet fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet om beitebruk og rovviltforvaltning, datert 28. juli 2006. Dette brevet inneholder imidlertid ingen opplysninger om at viltlovens nødvergeparagraf skal endres til høsten. Det som står om nødvergeparagrafen er følgende:

"Som oppfølging av Soria Moria-erklæringen skal nødvergeparagrafen presiseres for å klargjøre dyreeiers rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Revisjon av nødvergeparagrafen i viltloven vil bli behandlet som egen sak og sendt på høring så raskt som mulig."

Miljøverndepartementet utreder for tiden mulige endringer i nødvergeparagrafen. Det tas sikte på å sende et forslag til endring av bestemmelsen på høring i løpet av høsten. Prosessen videre vil avhenge av de høringsinnspill departementet mottar.