Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:273 (2006-2007)
Innlevert: 30.11.2006
Sendt: 01.12.2006
Svart på: 08.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Staten har 9. oktober i år tapt to søksmål i Høyesterett hvor retten bygger på at staten, i strid med Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, har oppkrevet kildeskatt av utbytte til utenlandske aksjonærer.
Er finansministeren klar over at skattytere med krav fra før 2003, som følge av manglende avklaring fra myndighetenes side, dermed vil lide rettstap, om de ikke saksøker staten innen den nært forestående foreldelsesfristen, og hva er ev. begrunnelsen for å tvinge disse skattyterne til å ta ut en mengde søksmål?

Grunngiving

Det vises til nylig avsagte avgjørelser i Høyesterett vedrørende erstatning for for mye betalt utbytteskatt som følge av Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Staten har tidligere akseptert å rette ligninger tilbake til 2003 dersom skattyter krever retting. Krav om retting av ligning må fremsettes før 31. desember 2006.
På bakgrunn av avgjørelsene i Høyesterett ønskes det avklart hvorvidt skattytere, som i samsvar med Høyesteretts rettsoppfatning har betalt for mye skatt før 2003, må foreta rettslige skritt innen den nært forestående fristen (som antas å være 27. januar 2007) eller om retting kan fremsettes overfor det lokale ligningskontor. Det vises i den forbindelse til Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18 § 10.
Det ønskes også avklart om finansministeren vil mene det er redelig å påberope foreldelse overfor skattytere i eventuelle søksmål fra disse, ettersom Finansdepartementets avklaring av forholdet stadig trekker ut.
Det er videre grunn til å tro at staten vil tape søksmål som tas ut innen denne fristen, og herunder ønskes besvart hvordan finansministeren vurderer konsekvensene, som er at staten må dekke betydelige sakskostnader som følge av at sakene tapes ved domstolene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter å ha forelagt saken for EFTA-domstolen, konkluderte Frostating lagmannsrett i dom i den såkalte Fokus Bank-saken 18. mai 2005 med at det var i strid med EØS-loven § 1 og § 2 ikke å innrømme utenlandske aksjonærer samme godtgjørelsesfradrag som norske aksjonærer fikk ved beskatning av utbytte fra norsk selskap.

Finansdepartementet anket først dommen inn for Høyesterett, men anken ble senere trukket den 27. januar 2006. Ved trekking av anken aksepterte Finansdepartementet at EØS-reglene er gjennomført i norsk rett på dette området på en slik måte at den enkelte skattyteren kan kreve dem lagt til grunn ved ligningen. Den endrede rettsoppfatningen ble lagt til grunn både i forhold til saker om skatt på utbytte fra norske selskap til utenlandske aksjonærer hjemmehørende i EØS-området, som Fokus Bank-saken er et eksempel på, og saker som gjelder utbytte fra utenlandske selskaper hjemmehørende i EØS-området til norske aksjonærer.

I brev til Skattedirektoratet 6. mars 2006 uttalte Finansdepartementet at ligningsmyndighetene som et utgangspunkt fullt ut bør benytte adgangen de har etter ligningsloven til å endre ligninger tre år tilbake i tid, når skattyterne anmoder om endring av ligning. Treårsfristen i ligningsloven gjelder blant annet når ligningsmyndighetene endrer sin rettsoppfatning. Fristen er absolutt og innebærer at det for krav om endring av ligning som fremsettes og tas opp som endringssak i 2006, kan foretas endring tilbake til og med inntektsåret 2003. Dette gjelder selv om søksmålsfristen er utløpt.

Den alminnelige fristen for å gå til søksmål i skattesaker er seks måneder etter at skattelistene legges ut eller seks måneder fra melding ble sendt skattyteren om vedtak i endringssak. Høyesterett avsa 19. oktober 2006 to kjennelser om virkeområdet for søksmålsfristen og muligheten for oppreisning for oversittelse av fristen.

Kjennelsene åpner for at skattytere kan gå til sak om tilbakebetaling av utbytteskatt som er ilagt i strid med EØS-loven, uavhengig av søksmålsfristen på seks måneder. Det er imidlertid et vilkår at det forhold som begrunner tilbakebetalingskravet ligger utenfor selve ligningsvedtaket. Krav som bygger på at ligningsvedtaket er ugyldig eller i strid med loven vil derfor omfattes av søksmålsfristen på seks måneder.

I kjennelsene tok Høyesterett bare stilling til om det var anledning til å fremme søksmål om tilbakebetaling uavhengig av søksmålsfristen. Høyesterett tok ikke stilling til om kravene om tilbakebetaling vil føre frem eller om eventuelle krav er foreldet. Disse spørsmålene skal tingretten ta stilling til.

I den ene av kjennelsene fra Høyesterett ble det også gitt oppreisning for oversittelse av søksmålsfristen. Skattyteren hadde oversittet søksmålsfristen, men gikk til søksmål og begjærte oppreisning kort tid etter at det ble anledning til det. I denne saken vil skattyter dermed kunne få prøvet selve ligningsvedtaket for domstolene.

Spørsmålet om skattyterne har krav på tilbakebetaling av utbytteskatt utover det de kan oppnå ved å anmode om endring av ligning, er derfor ikke avgjort ved Høyesteretts kjennelser.

Finansdepartementet vurderer for tiden konsekvensene av Høyesteretts kjennelser 19. oktober 2006. Spørsmålene om tilbakebetaling og mulig foreldelse av kravene er komplekse og departementet har ikke tatt endelig stilling til hvilke konsekvenser avgjørelsene vil få for skattytere som har blitt ilagt skatt på utbytte i strid med EØS-loven § 1 og § 2.