Skriftleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Svart på: 11.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen har lovet å holde skatte- og avgiftsnivået på 2004-nivå. Jeg ber om en detaljert oversikt som viser alle skatte- og avgiftsendringer foreslått av Regjeringen og vedtatt i Stortinget i denne stortingsperioden sett i forhold til skatte- og avgiftsnivået i 2004. Det bes om påløpte og bokførte verdier.
Kan statsråden også legge frem en oversikt over skatte- og avgiftsendringer som ikke er inkludert i denne oversikten, bl.a endringene i arbeidsgiveravgiften for eldre arbeidstakere?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Vedlagte tabeller 1-4 gir en detaljert oversikt over Regjeringens skatte- og avgiftsendringer vedtatt i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2006, Revidert nasjonalbudsjett 2006, Nasjonalbudsjettet 2007 og Revidert nasjonalbudsjett 2007. Skatte- og avgiftsnivået ble brakt tilbake til 2004-nivå ifm. Nasjonalbudsjettet 2007. For en oversikt over Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer ifm. Nasjonalbudsjettet 2008 vises det til St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak tabell 1.1.

Vedlagte tabell 5 er en oppsummering av tabellene 1-4 og gir en oversikt over de samlede provenyvirkningene av Regjeringens skatte- og avgiftsendringer som bidrar til å bringe skattenivået opp til 2004-nivå. I siste kolonne i tabellen er provenyvirkningene av endringene i 2006 justert til 2007-nivå ved at provenyet av skatteendringer er framført med anslått lønnsvekst, og provenyet av avgiftsendringene er framført med anslått pris- og volumvekst. Som det framgår av tabellen, utgjør Regjeringens samlede innstramming over perioden 2006 og 2007 om lag 5 269 mill. kroner (målt i 2007-kroner). Dette tilsvarer om lag Bondevik II-regjeringens lettelser i 2005 målt i 2007-kroner.

Metoden for å operasjonalisere Regjeringens skatteløfte innebærer blant annet at provenyet regnes netto for skatte- og avgiftsendringer som balanseres av en kompenserende endring på utgiftssiden som ligger tett opp til skatte- eller avgiftsendringen. Nettoføring i tråd med dette prinsippet har i 2006- og 2007-budsjettene blitt benyttet i følgende saker:

- Innføring av NOx-avgift-kompensasjon til berørte næringer over budsjettets utgiftsside ble trukket fra bruttoprovenyet.

- Gjeninnføringen av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift - kommunene ble fullt ut kompensert.

- Fjerningen av reduksjonen i arbeidsgiveravgiftssatsen for arbeidstakere over 62 år - bruttoprovenyet ble fullt ut benyttet til kompenserende IA-tiltak.

- Inkludering av kommunale havner i merverdiavgiftssystemet - bruttoprovenyet ble korrigert for endringer i rammeoverføringer til kommunene og merverdiavgiftsrefusjoner.

- Innføringen av fritak for el-avgift for skinnegående transport - bruttoprovenyet ble korrigert for avvikling av NSBs kompensasjon gjennom statlig kjøp av persontransporttjenester og reduksjon i rammetilskudd til kommuner som får besparelser i forbindelse med fritaket.

Disse sakene er markert med stjerner og kursiv (*stjerne*) i tabellene.

Vedlegg til svar:

Tabell 1

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Statsbudsjettet 2006. Målt i forhold til lønns- og prisjusterte 2005-regler. Mill. kronerTabell 2

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2006. Mill. kronerTabell 3

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Statsbudsjettet 2007. Målt i forhold til lønns- og prisjusterte 2006-regler. Mill. kronerTabell 4

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2007. Mill. kroner

Tabell 5

Anslåtte provenyvirkninger til og med 2008 av Regjeringens skatte- og avgiftsendringer i 2006 og 2007. Nominelle kroner og justert til 2007-nivå. Mill. kroner

Se lenke for tabellene 1-5:

http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Skatteok%20avd/vedlegg_sanner_spm1.pdf