Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:681 (2007-2008)
Innlevert: 19.02.2008
Sendt: 20.02.2008
Svart på: 26.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): NSB skal i løpet av 2008 investere i 40-60 motorvognsett, med en opsjon på 100 togsett. Dette er den største investeringen i NSBs historie. Universell utforming prioriteres høyt av Regjeringen. Samtidig har jernbane og kollektivtrafikk store utfordringer i å tilpasse materiell og infrastruktur til folk med nedsatt funksjonsevne.
Hvilke krav til tilgjengelighet og universell utforming stiller NSB til de aktuelle leverandørene av nye togsett?

Grunngiving

Det er svært positivt og gledelig at NSB vil investere milliarder i nye togsett. Det viser en offensiv holdning til at jernbanen er framtidas transportform. Samtidig er det viktig at toget blir en reiseform som alle kan benytte mest mulig uhindret. Det er en rettighet for den enkelte, og det vil både samfunnet og miljøet tjene på.
NSB uttaler både i egen pressemelding og i avisintervjuer at investeringene i nye togsett skal gi kundene et forbedret tilbud med økt pålitelighet og kundekomfort. Det opplyses imidlertid ikke noe om hvilke krav og standarder NSB legger opp til for tilgjengelighet og universell utforming. Flere større investeringer de siste åra, som Lysaker stasjon og nytt materiell til Flytoget, har ikke innfridd forventningene.
Det har derfor stor offentlig interesse å vite hvordan NSB møter framtida når det gjelder tilpasning av nye togsett for de inntil 700 000 innbyggerne som har nedsatt funksjonsevne.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som stortingsrepresentant Langeland helt riktig skriver i sitt spørsmål prioriteres universell utforming av den sittende regjerning. I NSBs prosess vedrørende anskaffelse av nytt materiell har departementet fulgt tett opp spørsmålene rundt universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det er svært viktig at dette nye materiellet, som skal benyttes i mange år fremover, fungerer godt og gir alle typer reisende økt tilgjengelighet.

NSB og jeg er opptatt av at togtilbudet skal være attraktivt for flest mulig mennesker og løsningene som velges må sikre universell utforming og god tilgjengelighet. NSB har informert meg om at i prosessen med å sørge for best mulig tilgjengelighet har selskapet ansatt en egen konsulent som bare skal jobbe med disse problemstillingene. Sentralt i NSBs arbeid med universell utforming er en arbeidsgruppe nedsatt med deltagere fra Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Disse organisasjonene har bistått NSB i å utforme kravspesifikasjonene til de nye togene, og tilbakemeldingene jeg har fått, tyder på at denne arbeidsgruppen fungerer etter hensikten. Kravene til de nye togsettene omfatter bl.a. lavgulv, enkel inn-/utstiging, merking og belysning, toaletter m.m. Hvordan tilbyderne i anskaffelsesprosessen møter kravene til universell utforming, vil bli tillagt stor vekt når tilbudene skal evalueres, og dette vil departementet følge opp.

Utover oppfølgingen av NSBs materiellanskaffelse er jeg også opptatt av at samspillet mellom tog og infrastruktur skal fungere tilfredsstillende. Grensesnittet mellom tog og plattform er en av hovedutfordringene for universell utforming og enkel tilgjengelighet, og innen dette området har departementet også nær kontakt med Jernbaneverket. Departementet har bedt Jernbaneverket gjøre en vurdering av hvordan infrastrukturen bør utvikles og hvordan samspillet mellom infrastruktur og materiell kan fungere, i samarbeid med berørte parter. Jeg vedlegger til orientering denne rapporten. Jeg opplever at dialogen mellom departementet og NSB/Jernbaneverket er god på dette området, og at NSB og Jernbaneverket har god fokus på arbeidet som må gjøres fremover.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1

Forslag til strategi for utvikling av universell utforming.

Vedlegg 2

Forslag til strategi for utvikling av universell utforming. Vedlegg - bakgrunn og føringer.

For rapportene, se lenke:

http://www.jernbaneverket.no/incoming/Presse/article.jhtml?articleID=1792488