Skriftleg spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Svart på: 10.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): SFT er i ferd med å etablere en ordning for salg av klimakvoter til privatpersoner. SFT er et tilsynsorgan med offentlig finansiering. Flere organisasjoner og private aktører har etablert salg av slike kvoter og markedsfører dette aktivt mot publikum. Dersom disse ikke gis gode vilkår, er det en åpenbar risiko for at salget av slike kvoter blir mindre enn det kunne blitt.
Hvordan vil Regjeringen sørge for at SFT's opplegg ikke blir konkurransevridende i forhold til andre tilbydere i markedet?

Grunngiving

Det vises til Dokument nr. 15 (2007-2008), spørsmål nr. 446, datert 09.01.2008 om samme tema.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslått at Statens forurensingstilsyn (SFT) skal opprette en nettbasert ordning hvor det tilbys kjøp og sletting av FN-godkjente kvoter. Formålet er å bidra til å senke terskelen for frivillige kvotekjøp, sikre tilliten til kvoter som virkemiddel, og bidra til at det blir slettet flere kvoter. Hver kvote som slettes innebærer garantert en utslippsreduksjon på 1 tonn CO2.

Kvoter til frivillig sletting tilbys gjerne over internett i et uregulert, internasjonalt marked. På grunn av sin internasjonale karakter kan dette markedet ikke reguleres effektivt fra Norge. Det finnes en rekke tilbydere av frivillige kvotekjøp, både i Norge og i utlandet. Jeg har ikke grunn til å trekke de eksisterende norske tilbyderne av klimakompensasjon i tvil. Slik markedet for frivillige kvotekjøp fungerer i dag mener jeg likevel at det er vanskelig for publikum å vite at de betaler for reelle utslippsreduksjoner og at kvotene de kjøper faktisk blir slettet. SFTs ordning skal være et supplement til de eksisterende private tilbyderne.

SFTs ordning vil selvfølgelig overholde konkurranseregelverket. Ordningen vil måtte etableres og drives på en måte som ikke gir SFT noen utilbørlige fordeler i forhold til konkurrerende tilbydere. Dette innebærer blant annet at det ikke vil være tillatt for staten eller SFT på noen måte å subsidiere etablering og drift. Ordningen skal derfor finansieres gjennom brukerbetaling. Samtlige kostnader knyttet til etablering og drift vil bli dekket gjennom et administrativt påslag. Påslaget vil avhenge av antallet kvoter som slettes. Sletting av klimakvoter er ideell virksomhet, og det er ikke lagt opp til at SFT skal tjene penger på ordningen. Regjeringen har i RNB foreslått et påslag på om lag 18 kr, men påslagets størrelse kan og vil bli justert avhengig av kostnader og inntekter. Beløpet som foreslås bevilget gjennom RNB skal for øvrig dekkes gjennom dette påslaget. Det er foreslått en nedskrivningstid på 10 år for det tekniske utstyret. Kvotene som tilbys for salg (sletting) planlegges kjøpt fra Finansdepartementets konto i kvoteregisteret. Det vil selvsagt bli betalt full markedspris for disse kvotene.

Behovet for å ha en egen statlig ordning vil bli vurdert løpende etter hvert som markedet for frivillig kvotekjøp utvikler seg.

Jeg viser for øvrig til svar på spørsmål nr. 446 og 1194 til skriftlig besvarelse om denne saken.