Skriftleg spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2008-2009)
Innlevert: 13.05.2009
Sendt: 14.05.2009
Svart på: 05.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringens uforutsigbare behandling av rammebetingelser i mobilmarkedet er i ferd med å ødelegge mulighetene for et tredje mobilnett i Norge, i strid med klare politiske mål. Det fremgår at delvis statseide Telenor har kommersielle interesser i å unngå termineringspriser som gir drahjelp til nye aktører. Telenor og NetCom hadde gunstige rammebetingelser da deres nett ble bygget.
Hva er bakgrunnen for at Regjeringen trenerer saken, hindrer utbygging, nyinvesteringer og bedre konkurranse på mobilnett?

Grunngiving

Det vises til skriftlig spørsmål fra undertegnede datert 26. 08. 2008 og spørretimespørsmål 17. desember 2008.
Det vises også til sak i Dagens Næringsliv 23. april 2009 hvor Tele2-sjef Haakon Dyrnes kommenterer situasjonen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Formålet med reguleringen av det norske markedet for elektronisk kommunikasjon (telekom mv) er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. For å legge til rette for konkurranse utpeker Post- og teletilsynet tilbydere med sterk markedsstilling i en rekke forhåndsdefinerte markeder og pålegger spesialtilpassede regulatoriske forpliktelser som skal bidra til å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene. Et av markedene som reguleres er markedet for mobil terminering. Bakgrunnen for denne reguleringen er at tilbyderne i praksis har mulighet til å fastsette monopolpriser på avslutting av samtaler (terminering) i eget nett, samt at det er konkurrentenes kunder som betaler termineringsprisen.

Post- og teletilsynet fattet vedtak 5. mai 2007 som medfører at Telenor ASA og NetCom AS fra 1. juli i år har et symmetrisk nivå på sine termineringspriser. Termineringsprisene til de to selskapene vil via en trappetrinnsmodell, bli satt ned til NOK 0,45 i 2010. Størsteparten av trafikken i Norge termineres i disse to nettene. Tilsynet påla også Tele2 å redusere sin termineringspris i denne vedtaksrunden. Alle vedtakene ble påklagd til departementet som klageinstans. Den del av vedtaket som gjaldt Telenor og NetCom ble opprettholdt av departementet. På bakgrunn av at Tele2 fremla nye opplysninger i saken om at selskapet sammen med Network Norway AS hadde konkrete planer om å bygge et felles mobilnett, ble det besluttet at Tele2s termineringspriser ikke skulle reduseres før myndigheten hadde fått oversikt over den nye situasjonen. Tele2s sak ble derfor sendt tilbake til Post- og teletilsynet for en ny vurdering.

Post- og teletilsynet fattet 17. november 2008 nytt vedtak som påla Network Norway, TDC, Tele2, Ventelo, Barablu og MTU å redusere sine mobiltermineringspriser trinnvis ned til NOK 0,75 innen utgangen av 2010. Vedtaket ble påklaget av syv tilbydere i mobilmarkedet. Alle selskapene som ble regulert av dette vedtaket mente prisen ble satt for lavt mens Telenor og NetCom påklagde vedtaket fordi de mente prisen var satt for høyt. Post- og teletilsynet oversendte de syv klagene til departementet som klageinstans ved brev 21. januar 2009 med innstilling om at klagene ikke tas til følge.

Jeg viser til at denne saken som gjelder klager fra syv aktører i mobilmarkedet er svært omfattende og at kompleksiteten tilsier at det foretas en grundig og omfattende vurdering. En forsvarlig utredning av saken lar seg vanskelig gjennomføre innenfor en kortere tidsramme enn den som har vært lagt til grunn i dette tilfelle.

Jeg mener termineringspriser generelt bør settes ned, og mener styringsmålet på sikt bør være symmetriske priser. Jeg mener imidlertid at en for bratt nedregulering av termineringsprisene til de nye nettutbyggerne medfører risiko for at evnen til utbygging av det tredje mobilnettet i Norge svekkes. En regulering av termineringsprisene som fører til at utbyggingen av det tredje nettet ikke kan realiseres, vil etter min mening ikke samsvare med ekomlovens formål og hensynet til langsiktig bærekraftig konkurranse. Samferdselsdepartementet fattet 19. mai 2009 vedtak i klagesaken hvor tilsynets regulering blir stadfestet med unntak av en viktig endring i den fastsatte glidebane for termineringsprisene til Tele2 og Network Norway. Departementet har i sitt vedtak tillatt de nye nettutbyggerne en lengre periode med høyere pris. Jeg mener departementets klagevedtak vil legge bedre til rette for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og derigjennom bedre konkurransen i mobilmarkedet i hele landet. Etableringen av et tredje mobilnett vil på sikt føre til gevinster for alle sluttbrukere i hele landet gjennom lavere priser, innovasjon og bedre tjenester.