Skriftleg spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Svart på: 02.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren medvirke til at tilbudet med innfartsparkering blir styrket på Drammensbanen sør for Asker?

Grunngiving

Reisende fra Asker og området omkring opplever at tilreisende fra Drammen og Lier parkerer ved Asker stasjon og reiser videre med tog. Dette har ført til at presset på parkeringen ved Asker stasjon har økt uforholdsmessig mye. Mangel på parkeringsplasser bidrar til at reisende fra Asker og området omkring velger bilen i stedet for toget. Det er åpenbart et stort behov for å bygge ut tilbudet med innfartsparkering langs Drammensbanen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at det er stor etterspørsel etter parkeringsplasser for pendlere ved Asker stasjon og at avgangshyppigheten her gjør at også en del pendlere fra Drammen og Lier benytter Asker stasjon. Jernbaneverket har imidlertid opplyst at det planlegges tiltak som vil styrke tilbudet med innfartsparkering ved Drammensbanen.

Ved Brakerøya stasjon vil det skje en opprusting av parkeringsplassen med blant annet asfaltering og noen få nye plasser.

Jernbaneverket er i dialog med ROM Eiendom for å overta et lagerbygg som ligger ved Lier stasjon og som planlegges revet og erstattet med parkeringsplasser. I tillegg er det en del ledige arealer på begge sider av sporet som vil kunne utnyttes. Ut fra tilgang på midler vil det kunne anlegges ca. 100 nye plasser i hvert av årene 2010 - 2012, totalt 300 nye plasser.

Den samlede parkeringskapasiteten ved Drammen stasjon vil øke som følge av bygging av parkeringshus med til sammen minst 450 plasser. Jernbaneverket har i sitt forslag til handlingsprogram avsatt 30 mill. til parkering i Drammensområdet, hvorav 25 mill. i 2010. Videre er det inngått avtale om at ROM Eiendom kjøper ut Jernbaneverkets disposisjonsrett til dagens parkeringsareal til takst, noe som antas å kunne bidra med 15-20 mill. kr til parkeringshus. Det pågår fremdeles forhandlinger mellom ROM, Jernbaneverket og Drammen kommune om saken.

Jernbaneverket ser på mulighetene for å bedre innfartsparkeringen ved å leie plasser i parkeringshus nær Asker stasjon og det undersøkes også noen andre muligheter for å etablere nye plasser. Et alternativ er bortfalt fordi grunneier heller ville leie ut til et privat parkeringsselskap som tilbyr plasser til togreisende mot avgift. Det har imidlertid økt den samlede parkeringskapasiteten ved stasjonen.

For øvrig antar Jernbaneverket at forlengelsen av Flytoget til Drammen vil avlaste parkerings-situasjonen i Asker noe, siden det er mange flytogpassasjerer som i dag kjører bil til Asker og parkerer der og som vil kunne benytte Drammen stasjon fra og med september 2009.