Skriftleg spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:34 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Svart på: 19.10.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Posten har nylig besluttet å kutte 40 årsverk ved postterminalen i Ålesund. Mange frykter at dette er starten på en styrt avvikling av denne terminalen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at strukturen med to postterminaler i Møre og Romsdal kan opprettholdes, og vil statsråden gripe inn og sikre grunnlaget for arbeidsplasser som nå står i fare for å forsvinne?

Grunngiving

Nedleggelse eller en sterk svekkelse av postterminalen i Ålesund vil gå ut over servicenivå til sluttbruker, og det lokale og regionale næringslivet kan bli særlig hardt rammet. Posten varsler nå at 40 årsverk skal fjernes fra terminalen i Ålesund, som følge av strukturomlegging.
Statsråden bør snarest sørge for at befolkning, næringsliv og ansatte kan føle seg trygge på fortsatt drift ved postterminalen i Ålesund.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fallende brevvolumer gjorde at Posten i vår fremskyndet vurderingen av hvordan den fremtidige terminalstrukturen skal bli. Da arbeidet med ny terminalstruktur startet, var målet å komme frem til en beslutning før sommeren. Arbeidet med omlegginger i enkelte regioner viste seg å være tidkrevende, og Posten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om å bruke mer tid før endelig beslutning kunne fattes. Dette gjaldt blant annet at det skulle sikres at de ansatte som ville bli overtallige ved omleggingen skulle få gode omstillingsavtaler og at det skulle bli færrest mulig ansatte som ville miste sitt arbeid ved terminalene. Det ble derfor bestemt at ny terminalstruktur skulle vedtas i tredje kvartal 2009. Denne prosessen ble Samferdselsdepartementet holdt orientert om.

Vurderingen av konsernets terminalstruktur er en del av Posten-konsernets omstillingsprogram Spinnaker, som skal forbedre lønnsomheten i konsernet med 2,3 milliarder kroner de neste tre årene. Omstillingsprogrammet er satt i gang for å kompensere for volumfall og konsekvensen dette har for lønnsomheten innenfor postsegmentet. Endringene i brevmarkedet er varige. Posten kan ikke forvente at volumene som forsvinner nå, vil komme tilbake. Posten må derfor tilpasse seg denne utviklingen og gjøre tiltak i tide. Omstruktureringer i driften vil kunne få konsekvenser for de ansatte, og Posten har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene prøvd å finne de beste løsninger, både for å få laget en ny, forsvarlig driftsstruktur og for at de ansatte skal bli minst mulig berørt.

Arbeidet med terminalstrukturen har blant annet vært basert på at etableringen av ny Østlandsterminal sammen med volumnedgangen, gjør at en annen type terminalstruktur vil gi mer effektiv og forbedret postdistribusjon i landet enn det dagens terminalstruktur gir. Det har derfor også vært nødvendig å se på terminalstrukturen i Møre og Romsdal. Her har det vært to store brevterminaler liggende forholdsvis nært hverandre geografisk.

Når det gjelder flyttingen av brevproduksjonen i Møre og Romsdal, var det en samlet vurdering som førte til at Molde ble valgt framfor Ålesund. Det Posten la størst vekt på i vurderingen var hensynet til Postens kunder, effektiviseringsgevinster, postterminalens egnethet, miljøhensyn og nærhet til flyplass. Postens kostnadsreduksjoner er vesentlig større ved flytting til Molde, samtidig som dette er den eneste av de to terminalene som kan håndtere hele volumet som i dag sorteres i Ålesund og Molde. Når Posten i tillegg kunne redusere antall flyginger med påfølgende reduksjon i CO2-utslipp ved å velge Molde, mener Posten at man har funnet en løsning som vil minimere uønskede konsekvenser samtidig som Posten får gjennomført en helt nødvendig kostnadstilpasning.

Løsningen som nå er foretrukket og valgt, betyr at det i Møre og Romsdal i følge Posten vil være følgende tilpasninger:

- All produksjon av adresserte brev samles i løpet av første halvår 2010 i Molde.

- All produksjon av uadressert reklame samles i løpet av første halvår 2010 i Ålesund, som en midlertidig løsning til 2012.

- Pakkeproduksjon opprettholdes i både Ålesund og Molde.

- Posten starter arbeidet med å samlokalisere pakke- og godsproduksjonen for Posten og Bring i Ålesund fra 2012 når Postens leieavtale for terminalen i Ålesund løper ut.

Samlet vil omleggingen føre til et nedbemanningsbehov på om lag 40 årsverk i Ålesund, og et behov for oppbemanning med om lag 18 årsverk i Molde. Posten og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider om å finne gode løsninger for de som blir overtallige ved omleggingen. Målet er at flest mulig skal få annet arbeid i Posten-konsernet.

Posten Norge er organisert som et aksjeselskap fullt ut eid av staten. Selskapsformen bygger på en klar rollefordeling mellom staten som eier og selskapsledelsen. Selskapsledelsen har ansvaret for den forretningsmessige driften av selskapet og skal arbeide for å ivareta målene som eieren setter for virksomheten. Det er dermed styret i Posten og Postens daglige ledelse sitt ansvar å se til at konsernet har en forsvarlig driftsstruktur innenfor de rammene som er lagt for Postens virksomhet. Postens ledelse må derfor kontinuerlig vurdere behovet for terminaler tilpasset postvolumene og strukturen på hele terminalsystemet i Norge. Dette innebærer også at antall ansatte må tilpasses behovene ved de ulike terminalene. Slik planen nå er, skal pakkeproduksjonen fortsatt beholdes i Ålesund også etter 2012, som derfor vil sikre at arbeidsplassene knyttet til denne produksjonen ikke står i fare i nær fremtid. Dette er også avklart med arbeidstakerorganisasjonene.

Det er derfor for meg, som samferdselsminister, ikke mulig å gi lovnader om at det ikke vil komme flere omlegginger i terminalstrukturen i fremtiden. Det er heller ikke mulighet for meg å gripe inn for å gjøre om på Postens vedtatte planer for omlegging. Det er selvsagt beklagelig at en statlig bedrift som Posten må nedbemanne ved enkelte av terminalene, men samtidig er det viktig for staten som eier at ledelsen i Posten tar ansvar for å sikre en langsiktig forsvarlig drift i selskapet, at antall ansatte i selskapet er tilpasset behovet i driftsstrukturen og at omstillingsprosessene gjennomføres i godt samarbeid med de ansattes organisasjoner.