Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:52 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Svart på: 19.10.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kravene i rammeplanen for sykepleierutdanningen ivaretas?

Grunngiving

Rammeplanen for sykepleierutdanning skal sikre at nyutdannede sykepleiere har nødvendig kompetanse for å ivareta pasientenes behov og sikkerhet. Rammeplanen inneholder minstekrav til læringsmål og innhold i utdanningen. Studentforeningen i Norsk Sykepleierforbund har pekt på at praksisutdanningen i mange tilfeller ikke er tilfredsstillende, blant annet på grunn av mangel på veiledere og utstyr som er nødvendig for å utvikle nødvendige ferdigheter. Videre er mange praksisplasser uegnede for å sikre at studentene får nødvendig kompetanse og trening. Det er viktig å sikre bedre kvalitet i utdanningstilbudet, slik at sykepleiere har god kompetanse og kan gi pasienter kan trygg behandling.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 15.10.2009 fra representanten Sonja Sjøli om hva kunnskapsministeren vil gjøre for å sikre at kravene i rammeplanen for sykepleierutdanningen ivaretas.

Jeg er enig med representanten i at kvaliteten på sykepleierutdanningen er svært viktig for å møte utfordringene i pleie- og omsorgssektoren i årene fremover og for en vellykket gjennomføring av samhandlingsreformen. Praksis utgjør 50 prosent av sykepleierutdanningen, og kvaliteten på praksisundervisningen er derfor helt sentral.

Den gjeldende rammeplanen for sykepleierutdanning med forskrift ble fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet. Det tidligere sektordirektivet for sykepleierutdanning er videreført i det nye yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF som trådte i kraft 1. juli 2009 for EØS-EFTA-landene. Rammeplanen er i overensstemmelse med dette. Direktivet på dette feltet er en harmonisering av sykepleierutdanningene i EU/EØS-området for å sikre fri flyt av arbeidskraft.

Kunnskapsdepartementet har i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet de senere år foretatt en omlegging av finansieringen av praksisundervisningen for helsefagutdanningene for å utydeliggjøre ansvarsforholdet mellom lærestedene og praksisstedene. Plikt for praksisstedene til å veilede sykepleiestudenter er nedfelt i lovverket, og de to departementene er enige om at utgifter praksisstedene har til veiledning av studenter skal dekkes av praksisstedet. Frigjorte midler ved lærestedene skal i stedet nyttes til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, spesielt i relasjon til praksisundervisning og forsknings- og utviklingsarbeider. Bruken av samarbeidsmidler og andre spørsmål knyttet til praksisundervisning blir drøftet i samarbeidsorganene mellom regionale helseforetak og lærestedene.

De to departementene samarbeider årlig om hvor mange studenter som skal tas opp ved hvert enkelt lærested for å unngå for stort press på praksisstedene, og veiledningsplikten og betydningen av god veiledning omtales i de årlige bestillerdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Tilbakemeldinger departementet har fått, viser at omleggingen nå fungerer godt i spesialisthelsetjenesten. Det er fortsatt utfordringer i forhold til praksis i kommunehelsetjenesten for enkelte helsefagutdanninger. Dette vil departementet arbeide videre med, særlig i forhold til de nye studieplassene innen helsefag som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett i år.

NOKUTs revidering av alle bachelorgradsstudier i sykepleie som ble avsluttet i 2008, hadde som mål å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier som er fastsatt i NOKUTs forskrift. På et seminar i mai 2009 presenterte NOKUT en oppsummering av funn relatert til praksisstudier. NOKUT vil på bakgrunn av dette vurdere behovet for å utforme mer utfyllende kriterier for vurdering av kvaliteten i praksisstudier. Studien skal også være til hjelp i NOKUTs veiledning til utdanningsinstitusjonene.

For å styrke praksis i sykepleierutdanningen vil det også være viktig å utvikle gode indikatorer/kjennetegn for kvalitativt god praksisundervisning. Dette fremkommer blant annet i den internasjonale evalueringen av NOKUT som ble gjort i 2007/2008. I høringsutkast til ny forskrift for NOKUT legges det derfor til rette for at NOKUT i større grad enn tidligere skal bidra i institusjonenes kvalitetsforbedringsarbeid.

Universitets- og høgskolerådet har gjennomført en kartlegging av finansiering og organisering av praksisordningene innenfor helse- og sosialfagutdanningene. Den første delen av kartleggingen vil bli ferdig i desember 2009 og den andre fasen i februar 2010. Når resultatene foreligger vil jeg vurdere iverksettelse av tiltak.

Jeg vil sørge for en fortsatt god dialog med utdanningsinstitusjonene og Helse- og omsorgsdepartementet for å se på mulige ytterligere forbedringer med spesiell oppmerksomhet på praksisstudiene. Det er behov for å revidere rammeplanen for sykepleierutdanningen som en følge av at departementet tidligere i år vedtok et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. I denne forbindelsen vil det også gjøres nødvendige tilpasninger av rammeplanen slik at den blir i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.