Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:279 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Svart på: 07.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kun en politimann har ansvaret for å kontrollere om det skjer ulovlig innvandring over grensen fra Sverige og Finland. En mann kan kun ta et fåtall stikkprøver. Det innebærer at dette blir en attraktiv rute for illegale innvandrere som vil inn i Norge. Sjansen for å bli tatt er minimal. Tidligere har statsråden lovt økt satsning på denne kontrollen.
Vil statsråden umiddelbart ruste opp grensekontrollen, og hvor mange stillinger vil avsettes til denne kontrollen i 2010?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidistrikter som har grense i tilknytning til distriktet, enten det er land-, sjø- eller luftgrense, har grensekontroll som en del av politidistriktets ordinære oppgaver. Den grensenære kontrollen har prioritet og blir stadig bedre. Politiets utlendingsenhet har i lengre tid bistått Østfold og Follo politidistrikter med territoriekontroll i grenseområdene. Grensenære kontroller finner i stor utstrekning sted i kombinasjon med andre oppgaver. Det finnes ikke presise rapporteringer på gjennomførte grensenære kontroller, men det jobbes med å forbedre rapporteringsrutinene. I tillegg arbeider Politidirektoratet med et rundskriv med bakgrunn i Grensekontrolldirektivet. I rundskrivet vil det blant annet bli gitt retningslinjer som skal sikre at politidistriktene planlegger og gjennomfører en helhetlig grensekontroll, herunder kontroll ved lufthavn, sjø- og landegrense, samt utlendingskontroll på territoriet.

Regjeringen har foreslått en betydelig budsjettøkning på 150 mill. kr. i 2010 til styrking av politiets arbeid på utlendingsområdet, og en del av denne styrkingen skal nyttes til økt kontroll i grenseområdene. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet.

Mange av ankomstene til Norge skjer via grensepassering i Østfold. Østfold politidistrikt er derfor foreslått styrket med 24 årsverk for å øke kontrollen i grenseområdene og bemanne en ”grensekontrollbil” som betjener Follo og Østfold politidistrikter. Denne bilen skal etter hvert oppgraderes til å ha døgnbasert drift.

Videre skal det i 2010 etableres lokale registreringsenheter i Østfold og Romerike politidistrikter i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU). Formålet med dette er å sikre at personer som melder seg som asylsøkere blir registrert raskt, og at de blir visitert for sikring av ID-dokumenter. Dette kan sikre at færre asylsøkere kvitter seg med ID-dokumenter og bidra til raskere avklaring av id i asylsaker. I denne forbindelse er Romerike politidistrikt styrket med to årsverk. Videre er Kongsvinger politistasjon styrket med fem årsverk som kan nyttes til økt kontroll i grenseområdene. Det foreslås også opprettet en egen transportløsning fra grensen til PU.

Utfordringene knyttet til identitetsavklaringer i utlendingsforvaltningen er svært store. Regjeringen vil styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller oppholder seg i, Norge. Det skal etableres et Nasjonalt Identitets- og dokumentasjonssenter (NID) i 2010. Justis- og politidepartementet er i gang med etableringsarbeidet for et slikt senter. Det er et siktemål at NID skal sikre bedre faglig kompetanse og sørge for bedre koordinering hva gjelder id-relaterte spørsmål. NID vil således bidra til raskere saksbehandling for alle aktører i utlendingsforvaltningen, som igjen vil kunne åpne for flere og raskere uttransporteringer ved avslag og samtidig dempe presset på mottaksapparatet.