Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:685 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Svart på: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vurderer statsråden situasjonen og hva slags tiltak mener statsråden bør innføres for at situasjonen kan bli bedre?

Grunngiving

Henvendelser fra beboere ved Lier statlige ventemottak og Fagerli ventemottak i Nannestad tyder på at beboerne får for lite mat. Knapphet på mat fører til at beboerne nærmest sloss om maten. Dette gir en dårlig stemning i kantina under de tre måltidene og skaper uro i mottaket. Beboerne har ikke tillatelse til å nyte mat på rommene utenom de fastlagte tre måltidene. Undertegnede har kjennskap til tilfeller hvor dette skaper helseproblemer, spesielt for diabetikere. I Lier rammer det stramme matbudsjettet både beboere i ankomsttransitt og i ventemottaket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Beboerne på ventemottakene Lier og Fagerli er i en spesielt vanskelig livssituasjon. Alle har søkt om opphold i Norge, men fått endelig avslag på søknaden. De har ikke overholdt fastsatt utreisefrist og plikt til å forlate landet. Livssituasjonen for beboerne kan lett gi grobunn for misnøye.

Livet i ventemottak er langt fra et normalt hverdagsliv, og beboerne opplever at det skjer lite. Foruten trimrom og TV-rom som kan benyttes etter behov, er de eneste organiserte aktivitetene retursamtaler, eventuell deltakelse i returprosjekt og måltider. Det lave aktivitetsnivået fører gjerne til at beboerne konsentrerer frustrasjonene sine til måltidene, der alle er samlet i kantina.

Det er riktig at beboerne ikke har tillatelse til å nyte mat på rommene utenom de fastlagte tre måltidene. Dette er bestemt av helsemyndighetene, basert på forsvarlige hygieneårsaker.

Ventemottakene skal imidlertid differensiere tiltak i forhold til beboere med spesielle behov. For personer som av medisinske årsaker skal ha et spesielt kosthold, er det også i ventemottak anledning til å sette i gang ekstraordinære tiltak i samarbeid med UDI. Dette kan være spesiell kost i tilknytning til f.eks. beboere med diabetes.

Jeg vil til slutt peke på at begge ventemottakene er døgnbemannet, og det er mulig å sørge for bespisning for personer med spesielle medisinske forhold, selv om det ikke kan foregå på rommene til beboerne.