Skriftleg spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:877 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Svart på: 26.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden bidra til at anlegg basert på vedfyring likestilles med anlegg basert på bearbeidede produkter som pellets og flis i forhold til offentlige tilskudd?

Grunngiving

I dag er det betydelig interesse for omlegging av husholdningenes energibruk fra fossilt brensel til alternative kilder med bedre co2 effekt. For store deler av landet er biobrensel som ved pellets og flis en lett tilgjengelig og aktuell CO2 nøytral energikilde.
Dette er en del av en politisk ønsket omlegging og det er bred enighet om bruk av forskjellige stimulanser for å bidra til at omlegging faktisk skjer. Så vidt vites behandles imidlertid vedfyringsanlegg forskjellig fra anlegg som baserer seg på bearbeidede produkter som pellets og flis, da tilskudd til vedfyrte anlegg kun gis dersom søkeren selv har en eiendom på over 100 mål.
Dette synes som en vilkårlig forskjellsbehandling som heller ikke i et miljøperspektiv fremstår som rasjonell. Ved fordrer ikke annen energibruk enn hugging og fremkjøring. Pellets og flis krever dels bearbeidelse og dels mer avansert utstyr for å være effektivt. Mange steder er vedfyring et meget reelt alternativ og i moderne forbrenningsanlegg et godt miljøalternativ.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vedfyring er en viktig kilde til oppvarming for mange, og bidrar til fleksibilitet i energisystemet. Det er en tradisjonell kilde til oppvarming i Norge og utgjorde i 2008 om lag 7 TWh av et totalt forbruk av bioenergi i Norge på om lag 14 TWh.

I byområder har vedfyring vært bidragsyter til lokal luftforurensning, men som følge av tekniske krav vil alle nye vedovner være rentbrennende. Enkelte kommuner har etablert støtteordninger for utskifting av gamle vedovner med nye, og mer rentbrennende ovner, som gir bedre utnyttelse av veden og mindre lokal luftforurensing.

Landbruks- og matdepartementet gir gjennom Innovasjon Norges bioenergiprogram, støtte til etablering av varmeanlegg på landbrukseiendommer. Dette kan blant annet være fyrkjeler som bruker ved som brensel.

Enova forvalter en tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger. Formålet med ordningen er å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet, blir mer tilgjengelige for husholdningene. Gjennom ordningen gis det tilskudd til kjøp av pelletskaminer, pelletskjeler, væske-til-vann varmepumper, luft-til-vann varmepumper, sentrale styringssystemer og solfanger for tappevannsoppvarming. Ordningen vil kunne gi viktige bidrag til å begrense bruken av elektrisitet i husholdningene på sikt.

Jeg mener det er viktig å bidra til å fremme miljøvennlige oppvarmingsløsninger med begrenset utbredelse på markedet. Markedet for ved er imidlertid modent, det er lønnsomt å bytte til mer rentbrennende ovner og ved er en lett tilgjengelig og konkurransedyktig energibærer. Jeg mener derfor at det ikke er nødvendig å etablere offentlige støtteprogrammer for ytterligere å stimulere til bruk av ved som oppvarmingskilde.