Skriftleg spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:936 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Svart på: 26.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Dagbladet har i den senere tid avslørt en rekke overgrepssaker mot utviklingshemmede. I Dagbladet 24.03.2010 fremgår det at regjeringen ikke tillater bruk av politiattest i skjermede bedrifter, da dette er for dyrt. Det vises videre til at regjeringen jobber med et høringsnotat.
Mener statsråden det er akseptabelt at kostnader skal være viktigere enn rettsikkerheten til utviklingshemmede, og vil statsråden sørge for at det innføres politiattest for skjermede bedrifter så fort som overhode mulig?

Grunngiving

Dagbladet har i den senere tid avslørt en rekke overgrepssaker mot utviklingshemmede. Dagbladets kartlegging viser at minst fire arbeidsledere er dømt for overgrep mot uviklingshemmede. En spørreundersøkelse blant ledere, utført av Nordlandsforskning, indikerer rundt ti seksuelle overgrep i skjermede bedrifter de siste åra.
Undertegnede er kjent med at ASVL, bransjeorganoisasjonen til landets rundt 240 skjermede bedrifter, har siden våren 2007 krevd å få tillatelse til å innhente politiattest ved ansettelse i disse bedriftene. Gang på gang har departementet sagt nei.
Lovverket tillater i dag bruk av politiattest på omtrent alle offentlige arenaer barn og utviklingshemmede befinner seg på. Unntaket er de utviklingshemmedes arbeidsplass. Undertegnede er sterkt bekymret for rettsikkerheten til de utviklingshemmede og mener det bør innføres politiattest også på arbeidsplassen så fort som over hode mulig.
Jeg registrerer at daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen argumenterte, i 2007, mot politiattest og at den generelle argumentasjonen fra myndighetenes side var at det vil kunne skremme overgrepsdømte fra å søke seg til arenaer med potensielle ofre. En slik for argumentasjon gjør at min uro for rettsikkerheten til utviklingshemmede blir forsterket.
Jeg registrerer at departementet jobber med et høringsnotat, og at det tas sikte på at notatet skal være ferdig i løpet av året. Jeg vil her anmode statsråden i å sette fortgang i arbeidet, vise handlekraft, og legge frem de nødvendige lovendringer slik at det blir tillatt og innhente politiattest også for de som skal jobbe ved skjermede virksomheter.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg ser det som svært viktig at rettssikkerheten til utviklingshemmede ivaretas på best mulig måte generelt og på områder hvor man opplever at deres utsatte og sårbare posisjon kan misbrukes av andre.

Departementet vurderte spørsmålet om krav til politiattest for ansatte i ovennevnte bedrifter i 2007, og kom den gang til at en ikke da ville fremme forslag om politiattest.

Departementet tok isteden initiativ til en kartlegging av problemet om eventuelle overgrep overfor utviklingshemmede i denne type bedrifter. Nordlandsforskning fikk i oppdrag å gjennomføre en studie om arbeidsmiljø og rettssikkerhet i vekstbedrifter for personer med utviklingshemming som deltar i VTA-tiltak. Ferdigstilt rapport fra Nordlandsforskning forelå i mars 2009. Denne rapporten er fremlagt på konferanser hvor virksomheter som tilbyr VTA har deltatt på.

Utviklingshemmede er en utsatt og sårbar gruppe og har derfor et særlig behov for beskyttelse. Krav om politiattest vil først og fremst være en sikkerhetsmekanisme for å forhindre ansettelse av uskikkede personer til stillinger hvor overgrep mot utviklingshemmede kan finne sted, og vil derfor kunne virke preventivt. Det er imidlertid viktig å understreke at krav om politiattest ikke er en garanti mot overgrep.

Politiattest alene kan derfor ikke være det eneste tiltaket for å forebygge overgrep mot utviklingshemmede i bedrifter som tilbyr VTA-tiltak. Krav om politiattest og bedriftens eget internkontrollsystem må supplere og utfylle hverandre. Dette er ulike tiltak som på hver sin måte kan bidra til å forhindre overgrep på arbeidsplassen. Dette er også et hovedpoeng i rapporten fra Nordlandsforskning.

Departementet er nå i ferd med å sluttføre sine vurderinger i lys av Nordlandsforsknings funn. Et eventuelt forslag om å innføre politiattest vil kreve høring med påfølgende forslag til lovendring. Denne prosessen vil nødvendigvis ta noe tid.