Skriftleg spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1104 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Svart på: 12.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Statens Veivesen Region Sør la frem tall som viste at de har 78 millioner kroner til veiplanlegging for perioden 2010-14, for hele Sørlandet.
Mener statsråden at det er tilstrekkelig for å utbedre landsdelens elendige veier og mener statsråden at en slik liten bevilgning kan utsette allerede vedtatte prosjekter?

Grunngiving

Jeg vil legge til at den planlagte nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand har omlag 25 millioner kroner alene som gjenstår til planlegging, eller ca 1/3 av hele regionens bevilgning for de neste 4 årene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Prosessene knyttet til planlegging av vegprosjekter er både omfattende og tidkrevende. Den økte satsingen på investeringer i Nasjonal transportplan 2010-2019 innebærer dessuten et stort behov for å øke planleggingsinnsatsen. I Statens vegvesens handlings- program for perioden 2010-2013 er det satt av til sammen 910 mill. kr i statlige midler til planleggingsoppgaver i fireårsperioden. Dette innebærer en økning på om lag 40 pst. fra perioden 2006-2009. I tillegg er det regnet med om lag 120 mill. kr i ekstern finansiering.

Som følge av det store behovet for planleggingsressurser, utarbeider Statens vegvesen regionvise planleggingsprogram. Planleggingsprogrammene vil gi grunnlag for løpende vurdering av ressursbehovet og for bedre styring av ressursbruken. Samferdsels- departementet vil, i samråd med Statens vegvesen, vurdere behovet for midler til plan- legging i forbindelse med de årlige budsjetter. For øvrig forutsetter jeg at Statens vegvesen prioriterer ressursbruken på en slik måte at det blir mulig å følge opp prioriteringene i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Ifølge Statens vegvesen omfatter det beløpet som det refereres til i spørsmål nr. 1104, det som er satt av til planleggingsoppgaver innenfor de fylkene som Region sør har ansvar for på riksvegrutene E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger, og rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal.