Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Svart på: 10.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til at antall fattige i Norge er skremmende høyt, på tross av gjentatte lovnader i flere valgkamper fra de rød-grønne partiene. Undertegnede viser til FrPs gjentatte forslag om statlige normerte satser på sosialhjelpen.
Vil statsråden vurdere å overføre finansieringsansvaret for sosialhjelpen til staten, samt sørge for normerte satser, slik at man får et likeverdig og godt tilbud i hele landet?

Grunngiving

Undertegnede viser til at antall fattige i Norge er skremmende høyt, på tross av gjentatte lovnader i flere valgkamper fra de rød-grønne partiene. Daværende finansminister Kristin Halvorsen ba de fattige om unnskyldning under valgkampen 2009. Undertegnede mener det er på høy tid at regjeringen iverksetter tiltak for å bekjempe fattigdommen i Norge, fremfor å be om stadige unnskyldninger i valgkamper.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Regjeringen har forebygging og bekjemping av fattigdom høyt på sin politiske agenda, og vi har derfor satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe folk ut av fattigdom. Jeg vil likevel si meg uenig i en generell karakteristikk om at antall fattige i Norge er skremmende høyt. Dersom vi eksempelvis legger EUs grense for lavinntekt til grunn (60 % av medianinntekten i landet), var det i 2007 bare to land i Europa som hadde en lavere andel enn Norge.

Den viktigste forskjellen i Norge går mellom dem som har og dem som ikke har arbeid. Arbeid gir inntekt og økonomisk trygghet, reduserer forskjeller og hindrer fattigdom. Regjeringens overordnede mål for velferdspolitikken er at det skal lønne seg å arbeide, og at alle skal kunne forsørge seg selv gjennom eget arbeid.

Vedvarende lavinntekt er et problem for dem som rammes, for deres familier og for samfunnet som helhet. Fattigdom handler imidlertid ikke bare om lav inntekt, og fattigdom er ikke lett målbar. Problemet løses derfor etter min mening neppe ved å statliggjøre og normere den økonomiske sosialhjelpen. Jeg tror mer på løsninger der den enkelte får nødvendig bistand med sikte på å forsørge seg selv gjennom arbeid.

Samtidig er sosialhjelpen viktig som sikkerhetsnett for dem som faller utenfor både arbeidslivet og folketrygdens ordninger. Regjeringen er opptatt av at de som er avhengig av økonomisk sosialhjelp skal få et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet de bor. I forbindelse med at det er vedtatt en ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen lages det rundskriv som redegjør for hvilke rettigheter den enkelte har og der det gis retningslinjer for hva stønad til livsopphold innebærer. Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider et nytt, oppdatert rundskriv som vil bli gitt ut til høsten.

Regjeringen er videre opptatt av å sikre at alle landets kommuner gir en stønad som muliggjør et forsvarlig livsopphold. Sosialhjelpsmottakerne har et rettskrav på stønad på et slikt nivå. Fra 1. januar er det innført statlig tilsyn med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Tilsynet vil kunne kontrollere at kommunene faktisk utmåler stønad på et forsvarlig nivå. Dette vil gi oss nyttig informasjon om ulikheter mellom kommunene og om enkeltkommuner kan ha en praksis som er i strid med regelverket. Slike funn vil da bli fulgt opp og korrigert.

I 2008 gjennomførte vi en evaluering av sosialhjelpsutbetalingene i landet. Denne evalueringen viser at de fleste kommunene har satser som er lik med, eller ligger svært nær statens veiledende retningslinjer. Videre viser den at langtidsmottakere i gjennomsnitt har høyere inntekt enn det den kommunale satsen tillagt rimelige bokostnader skulle tilsi.

Jeg vet at mange, uavhengig av ovennevnte, mener at sosialhjelpen bør være statlig og med høyere satser. Dette innebærer en sosialhjelp som bygger på helt andre prinsipper enn i dag. Dette reiser en del prinsipielle spørsmål og som også fordelingsutvalget har pekt på i NOU 2009:10 Fordelingsutvalget. Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om fordelingspolitikken våren 2011. I denne vil Fordelingsutvalgets innstilling bli grundigere drøftet, og regjeringens strategi med å forebygge og bekjempe fattigdom vil inngå.