Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Svart på: 12.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Endre Skjervø (FrP)

Spørsmål

Endre Skjervø (FrP): Ser statsråden at følgende av reduksjonene i bevilgningene til kvalifiseringsprogrammet og raskere tilbake-prosjektet blir for dramatiske og vil regjeringen sørge for at man bevilger de nødvendige midlene i revidert statsbudsjett?

Grunngiving

Mange varsler nå at tiltak som kommer inn under arbeidsrettet rehabilitering blir problematisk å gjennomføre all den tid regjeringen har varslet en kraftig reduksjon i overføringen i år. Bare i Steinkjer kommune varsler man at man må redusere fra 55 til 36 brukere som følge av dette, mens Verran kommune må redusere fra 9 til 5 brukere. Det fremstår noe merkelig at man legger opp til å bygge ned gode målrettede tiltak all den tid behovet synes å øke. Loven er tydelig på at alle brukere som fyller vilkårene for deltakelse i programmet skal få tilbud om det. Kommunene har ikke lov til å nekte deltakelse grunnet økonomi, eller avslutte program. Dette vil jo måtte bety at kommunene enten må bryte loven eller at man ekstraordinært vil måtte ta midler fra andre sektorer, som igjen vil ramme andre brukere av for eksempel eldreomsorgstjenester, sosialhjelp eller lignende. Likeledes har blant annet Friskgården, Innherred Produkter og Reko, som driver med arbeidsrettet rehabilitering i flere fylker, varslet at de nå må redusere og delvis stoppe sin aktivitet på grunn av at NAV har varslet at det ikke finnes midler igjen i 2010. Arbeidsrettet rehabilitering, oppfølging og avklaring er alle tiltak under paraplyen ”raskere tilbake” og er viktige virkemidler for å nå målsetningen om flere i arbeid. Regjeringens kutt får nå dramatiske utslag for kommuner og andre tilbydere av disse tjenestene, men ikke minst så vil dette ramme alle personene som nå vil falle utenfor systemet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar som forvaltes av de lokale NAV-kontorene. Det har hvert år siden innføringen blitt bevilget midler over statsbudsjettet til dekning av beregnede merkostnader for kommunene knyttet til programmet. Som følge av at kvalifiseringsprogrammet har blitt faset inn i takt med etableringen av NAV-kontor, har bevilgningen samlet sett blitt styrket hvert år etter innføringen. Bevilgningen i 2010 for å dekke kommunale merkostnader er på om lag 769 mill. kroner, en økning på nesten 210 mill. kroner sammenlignet med i 2009. Det er således ikke riktig at bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet er blitt redusert, selv om det er enkelte kommuner som opplever at bevilgningen i 2010 er lavere enn den var i 2009.

Tilskudd av midler til den enkelte kommune tar utgangspunkt i en fordeling basert på sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet, som er justert for tidspunktet NAV-kontorene i kommunen er etablert og ut i fra et beregnet forløp for antall deltakere i den enkelte kommune.

Dersom den faktiske aktiviteten i ett år har vært lavere enn den beregnede, innebærer det at det er gitt et statlig tilskudd til en høyere aktivitet enn den faktiske gjennomføring isolert sett tilsier. Det er forutsatt at eventuelt ubenyttede midler ett år brukes til formålet i senere år. Kommunene hadde samlet en lavere aktivitet knyttet til programmet både i 2008 og 2009 enn forutsatt i bevilgningen. Flere kommuner vil videre i 2010 ha en beregnet tilgang av deltakere som er lavere enn avgangen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at enkelte kommuner er misfornøyd med tilskuddet for 2010. Direktoratet har i den sammenheng sett behov for å gi oppdatert informasjon om bakgrunnen for fordelingen. Etaten har også hatt kontakt med enkeltkommuner der det er behov for å gjennomgå og drøfte fordelingen konkret.

Jeg viser også til at Regjeringen i Kommuneproposisjonen for 2011 har foreslått å innlemme tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet i kommunenes rammetilskudd i 2011. I 2011 gis det innlemmede beløpet en særskilt fordeling og holdes utenfor fordelingen etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Det vil i den forbindelse også bli vurdert om det er behov for endringer i måten tilskuddet blir fordelt på mellom kommuner sammenlignet med fordelingen for 2010.

Raskere tilbake

Den økonomiske rammen som Arbeids- og velferdsetaten har til disposisjon for å gjennomføre tiltak og tjenester i 2010 under ordningen raskere tilbake, er om lag 20 prosent lavere enn i 2009. Det skyldtes at rammen i 2009 var høyere enn bevilget beløp som følge av at det ble overført betydelige beløp fra 2008. Selv om bevilgningen i 2010 er på samme reelle nivå som den var i 2009, medfører dette at aktiviteten må reduseres sammenlignet med 2009.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet har dette i 1. kvartal 2010 ikke gitt vesentlige utslag for aktiviteten i ordningen samlet sett, men det har vært en reduksjon i henvisningene til døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Lavere antall henvisninger til døgntilbudet har blant annet sammenheng med at dette tilbudet har en høy pris.

Det forutsettes at fylkene gjennomfører sin aktivitet innenfor tildelt budsjettramme. Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet innebærer dette at antall henvisninger vil reduseres noe gjennom 2010, noe som også vil gjelde dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Hvordan midler og plasser konkret fordeles mellom ulike tiltak og tiltaksarrangører avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten.

Jeg har forståelse for at denne situasjonen med mindre midler tilgjengelig til ordningen raskere tilbake i 2010 enn i 2009 er utfordrende for blant annet tiltaksleverandører. Regjeringen har i RNB imidlertid prioritert en styrking av midler til arbeidsmarkedstiltak generelt. Alle tiltakene som Arbeids- og velferdsetaten kan tilby sykmeldte gjennom ordningen raskere tilbake, herunder arbeidsrettet rehabilitering, kan tilbys både sykmeldte og andre med behov som del av den ordinære bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak. Det vil dermed være opp til Arbeids- og velferdsetaten å vurdere hvem som har behov for eksempelvis arbeidsrettet rehabilitering, uavhengig av om vedkommende er sykmeldt eller ikke.

Regjeringen er opptatt av å videreutvikle tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og styrke kunnskapene om hva som virker på dette feltet. I budsjettet for 2010 er det avsatt midler til metodeutviklingsforsøk innen arbeidsrettet rehabilitering som evalueres. Ordningen raskere tilbake og arbeidsrettet rehabilitering vil vi også vurdere i sammenheng med andre tiltak innenfor IA-avtalen og resultatet av effektevaluering av raskere tilbake fra Samfunns og næringslivsforskning AS. Evalueringen ventes ferdig i månedsskiftet mai-juni i år.