Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1503 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 22.06.2010
Svart på: 28.06.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor mange ledige politistillinger er PB1 stillinger som nyutdannede kan søke på, hvor er disse og hvor mange som kategoriseres som" har fått jobb", har kun fått sommerjobb?

Grunngiving

PODS siste tall viser at 60-70 % av de nyutdannede politistudentene enda ikke har fått jobb i politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis må jeg få lov til å påpeke at Regjeringen har lagt til rette for en betydelig stillingsvekst i politiet fra 2006 og frem til i dag, både gjennom nye stillinger og økt opptak på Politihøgskolen. Politi- og lensmannsetatens budsjett er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010, en økning på 32,8 %. Budsjettøkningen i 2010 på 1,3 milliarder kroner (1,2 milliarder kroner etter fratrekk av pris- og lønnsjustering) er tidenes største økning i politibudsjettet. Tall fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) viser en økning på 754 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 1. mars 2009 til 1. mars 2010.

Innrapporterte tall fra politidistriktene/særorganene til Politidirektoratet per 10. juni i år viser at 177 av tredjeårsstudenter som uteksamineres fra Politihøgskolen i 2010, har fått jobb i politietaten. Jeg kan imidlertid ikke garantere at det ikke er enkelte sommervikariater inkludert i dette tallet da det ved innrapporteringen ikke ble stilt særskilt spørsmål om sommervikariater. Politidirektoratet har imidlertid opplyst at det utover de 177 er et ikke ubetydelig antall studenter som har fått sommervikariater.

Totalt var 229 politistillinger ledige (er under tilsetting eller er besluttet kunngjort) per 10. juni i år, viser innrapporterte tall til Politidirektoratet. Av de 229 stillingene er 9 ledige på grunn av mangel på kvalifiserte søkere.

Av de 229 utlyste stillingene er 51 politibetjent 1-stillinger, hvorav to av disse er ledige på grunn av mangel på kvalifiserte søkere. Av de utlyste politibetjent 1-stillingene er to i Østfold politidistrikt, 23 i Romerike politidistrikt, tre i Hedmark politidistrikt, to i Søndre Buskerud politidistrikt, en i Vestfold politidistrikt, tre i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, seks i Hordaland politidistrikt, en i Sogn og Fjordane politidistrikt, to i Helgeland politidistrikt, fem i Midtre Hålogaland politidistrikt, to i Vestfinnmark politidistrikt og en i Østfinnmark politidistrikt.

Noen av de 229 utlyste stillingene vil bli besatt av tjenestemenn som allerede er i etaten og derfor bedre kvalifisert enn studentene. Ledighet i politibetjent 2-stillinger og politibetjent 3-stillinger vil kunne generere ledige politibetjent 1-stillinger ved opprykk. Politidirektoratet legger til grunn at politidistriktene raskt lyser ut de stillingene som da blir ledige. For øvrig kan det også nevnes at en nyuteksaminert fra Politihøgskolen i 2010 er ansatt som politiførstebetjent (i Salten politidistrikt).

Det vil alltid være slik at ansettelse av nyutdannede tar noe tid. Slik er det også i tilsvarende andre høgskoleyrker. Jeg forventer imidlertid at langt de fleste av studentene som uteksamineres nå vil få mulighet for jobb i løpet av høsten 2010.

For ytterligere informasjon om bemanningsutviklingen i politiet, viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1396 til skriftlig besvarelse fra representant Solberg om bemanning i politiet av 17. juni i år.