Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1538 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 29.06.2010
Svart på: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfanget av bompengefinansiering har økt de siste årene. Regnskap for 2009 i landets bomselskap bør nå foreligge slik at oppdatert informasjon kan fremlegges.
Kan statsråden legge frem oversikt over årene f.o.m. 2005 t.o.m. 2009 over innbetalte bompenger fra landets veibrukere gjennom alle landets bomstasjoner samt hvordan pengene er brukt til ulike investeringsformål, innkrevingskostnader og rentekostnader?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tallene som etterspørres er oppsummert i tabellen under.

Kolonne 1 i tabellen viser Statens vegvesens oversikt over årlig innbetalte bompenger fra bilistene i perioden 2005-2009. Kolonne 2 viser andelen som er benyttet til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet, mens kolonne 3 viser hvor mye som er benyttet til å dekke netto finanskostnader. Tallene for 2009 er foreløpige. Netto finanskostnader for 2009 vil først foreligge når regnskapene for 2009 er klare og innrapportert til Statens vegvesen.

Resten av bompengeinntektene (kolonne 4) er benyttet til nedbetaling av lån samt løpende investeringer og i Oslo og Akershus drift av kollektivtrafikk. Siden etterskudds- innkreving er den mest vanlige innkrevingsformen, har en relativt stor andel gått til nedbetaling av lån.

År (1)

Brutto bompenge-

inntekter (2)

Drifts-

kostnader (3)

Netto

finans-

kostnader (4)

Bompenge-

inntekter til investering/drift

2005 4 202,7 459,8 324,9 3 418,0

2006 4 043,8 468,1 481,2 3 094,5

2007 4 044,9 481,7 511,3 3 051,9

2008 4 749,9 534,9 585,8 3 629,2

2009 5 484,6 627,9 - -

Mill. kr