Skriftleg spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1548 (2009-2010)
Innlevert: 30.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Svart på: 06.07.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Regjeringen er i ferd med å innføre regler om godtgjørelse som skal gjelde for finansieringsvirksomheter, blant annet alle norske banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Spørsmålet er da om dette også vil gjelde for forvaltning i regi av Norges bank og Statens pensjonsfond utland.
Er utkastet til forskrift utformet slik at Norges Bank og forvaltningen av statens pensjonsfond utland også blir omfattet av regelverket?

Grunngiving

Stortinget vedtok mot Fremskrittspartiets stemmer 14. juni 2010 nye regler om godtgjørelse i finanssektoren, jf Prop. 117 L (2009-2010) Innst. 343 L (2009-2010), Lovvedtak 70 (2009-2010). Finansdepartementet har i tråd med dette utarbeidet utkast til forskrift.

"Regler om godtgjørelse skal gjelde for alle norske banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og holdingsselskaper i finanskonsern, i tråd med at norske myndigheter generelt legger stor vekt på å ha en finansmarkedsregulering som dekker hele finanssektoren, og som regulerer ulike deler av finansmarkedet på en konsistent og helhetlig måte.", som det heter i høringsbrevet.

Dersom det er slik at Norges bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland ikke er omfattet av regelverket om godtgjørelse vil dette være en uheldig forskjellsbehandling.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utkast til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner som nå er på høring skal gjennomføre ventede nye EØS regler om godtgjørelse i finanssektoren, jf. EU kommisjonens forslag til direktiv (“CRD III”) som EU-kommisjonen la fram 13. juli 2009, med endringer i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF. EUs råd utarbeidet 28. oktober 2009 utkast til direktivforslag. Enighet ble oppnådd mellom EUs råd og Europaparlamentet om dette den 30. juni 2010. Disse nye EU reglene stiller ikke krav om tilsvarende nasjonal regulering av sentralbanker og statlige fond. For å kunne oppfylle disse forventede nye EØS-forpliktelsene vedtok Stortinget 14. juni 2010 nye regler om godtgjørelse i finansieringsvirksomhetsloven, basert på forslag fra Finansdepartementet i Prop. 117 L (2009-2010).

Statens pensjonsfond forvaltes av Finansdepartementet. Finansdepartementet plasserer Statens pensjonsfond utland som innskudd på konto i Norges Bank, og Statens pensjonsfond Norge plasseres som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet, jf. lov om Statens pensjonsfond § 2. Virksomheten i Norges Bank og i Folketrygdfondet reguleres ikke av finansieringsvirksomhetsloven, jf. unntaket i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3, men av egne regler, jf. lov om Norges Bank og pengevesenet mv. og lov om Folketrygdfondet.

Selv om Norges Bank og Folketrygdfondet ikke er omfattet av det aktuelle regelverket om godtgjørelse, finner jeg det naturlig at også disse institusjonene legger til grunn de prinsippene som dette regelverket er basert på. Jeg viser for øvrig til Stortingets behandling av årsmeldingen for Statens pensjonsfond 2009, hvor spørsmål om godtgjørelse til ledende ansatte i Statens pensjonsfond utland ble tatt opp.