Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:449 (2010-2011)
Innlevert: 03.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Svart på: 10.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Høyesterett har opphevet en dom mot en bosnisk krigsforbryter på bakgrunn av en vurdering av tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97. Det er uakseptabelt at krigsforbrytere går løs i Norge uten at de får sin straff og at Norge nå synes å ha blitt en frihavn for internasjonale krigsforbrytere.
Hva vil statsråden gjøre for at krigsforbrytere blir straffet, og vil statsråden sørge for at denne krigsforbryteren blir utvist fra Norge?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg finner først grunn til å fremheve at Høyesteretts avgjørelse 3. desember 2010 gjaldt spørsmål om bestemmelsene i straffeloven § 2005 om folkemord og krigsforbrytelser kunne gis tilbakevirkende kraft. Dette mente et flertall på 11 dommere ville være i strid med Grunnloven § 97. Disse bestemmelsene vil imidlertid gjelde fullt ut for lovbrudd som har funnet sted etter vedtakelsen i mars 2008.

Dernest vil jeg understreke at slike alvorlige forgåelser som det var tale om i denne saken fremdeles vil være straffbare etter andre bestemmelser i norsk straffelovgivning. I tillegg er det slik at selv om bestemmelsene om krigsforbrytelser og folkemord ikke kan anvendes direkte, vil dette uansett være forhold som kan trekkes inn som skjerpende omstendigheter ved en straffutmåling. Etter mitt syn innebærer dommen dermed ikke at Norge blir noe ”fristed” for krigsforbrytere.

Når det gjelder spørsmålet om utvisning, vil jeg først peke på at Høyesteretts dom 3. desember 2010 ikke innebar noen endelig avgjørelse for tiltalte. Saken skal nå undergis videre behandling av Høyesterett, og det er ikke naturlig for meg å forskuttere konsekvensene av en sak som ennå ikke er avsluttet.

Jeg finner likevel grunn til å peke på at tiltalte i den aktuelle saken ble norsk statsborger i 2001, jf. avsnitt 21 i Høyesteretts dom. Etter utleveringsloven § 2 er det ikke adgang til å utlevere norske statsborgere til fremmed stat.