Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:978 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Svart på: 09.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): En samlet helse- og omsorgskomite har for snart ett år siden foreslått å opprette en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Det er også bred tilslutning til dette i fagmiljøet. Den norske legeforeningen betegner tverrfaglig spesialisert rusbehandling som en spesialisthelsetjeneste uten spesialister. Det er sterkt behov for denne spesialistutdanningen, og alt burde ligge til rette for å sette i gang.
Når blir denne utdanningen iverksatt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Departementet mottok i september 2010 en tilråding fra Helsedirektoratet om å etablere en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Tilrådingen baserte seg blant annet på et vedtak i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling i april samme år. Jeg deler vurderingen av behovet for å styrke den helsefaglige delen av tverrfaglig spesialisert behandling innen rus, herunder behovet for å legge til rette for at flere leger ønsker å jobbe, og bli værende, innenfor dette fagområdet. Økt kompetanse både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er vesentlig for en styrket tjeneste på området.

Rusfeltet er svært sammensatt og berører så vel det medisinske som det psykiatriske området. For å sikre et grundig arbeid har departementet hatt behov for ytterligere informasjon og vurderinger før det tas stilling til forslaget. Helsedirektoratet er bedt om ytterligere utdyping av forslaget. Det er derfor for tidlig å konkludere i denne saken.

Som kjent har Regjeringen varslet at det vil bli lagt fram en stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011. En stortingsmelding er en anledning til å beskrive og drøfte kompetansebehov på rusfeltet samlet sett og dermed drøfte spørsmålet om en mulig egen russpesialitet i en bredere sammenheng.