Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1548 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Svart på: 17.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Støtter statsråden fylkesmannen sitt forbud mot bølgesurfing på Jærstrendene?

Grunngiving

Fylkesmannen i Rogaland har innført forbud mot surfing på flere steder ved Jærstrendene i store perioder av året. Forbudet er begrunnet med at området er et våtmark- økosystem for fugleliv i Norge. Det finnes ingen dokumentasjon for at bølgesurfing bidrar til endring i fuglenes væremåte.
Derimot kan det vises til en litteraturstudie, utført av en adferdsbiolog, som konkluderer med at det er usannsynlig med skader på individer eller bestander av fugl i dette området som følge av bølgesurfing. Området er åpent for fritidsbåter, turgåere med og uten hund, jogging, fiske, dykking, hestesport, kajakk, etc.
Surfing er en idrett som benytter naturen. Det blir ikke gjort inngrep av noe slag for å utføre denne idretten. Det er en idrett som også ivaretar en ønsket samfunnsutvikling der vi tar naturen vår i bruk, ikke bare ser på den.
Fylkesmannen har heller ikke tatt surferne med på råd i denne saken, noe som også er svært uheldig da det i vedtaket kan få inntrykk av at fylkesmannen ikke er klar over hvordan denne idretten blir utført.
Dette er en idrett som blir utført i og på vannet. Det er kun tilgang til vannet en er avhengig av. Dette er en liten idrett i området og utføres av knapt 100 personer gjennom sesongen og av rundt 10 - 20 personer om gangen. Det har fra Norsk Surfforbund blitt søkt dispensasjon til departementet fra forbudet på et område som er under en promille av det totalt vernede området.
Denne søknad, som kunne vært et kompromiss, ble avslått. Blir dette vedtaket stående vil en ramme en liten gruppe mennesker som har surfing som sin lidenskap og livsstil og som vil være ødeleggende for dette miljøet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jærkysten er et av Norges aller viktigste trekk- og overvintringsområder for sjø- og vadefugl. En nesten sammenhengende kyststrekning fra Tungenes fyr i nord til Sirevåg havn i sør, ble fredet med hjemmel i den nå opphevete naturvernloven av 1970 som landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredninger og naturminner i 1977. Etter en omfattende prosess ble verneområdets grenser og forskrifter revidert og vedtatt ved Kronsprinsregentens resolusjon 12. desember 2003. Dette er også internasjonalt viktige områder som har Ramsarstatus. Det betyr at vi her har et våtmarksområde av internasjonal betydning som Norge har særlige forpliktelser til å forvalte til beste for fuglene.

Jærstrendene er også et av Norges mest besøkte verneområder. Forvaltningen er derfor krevende. Verneverdiene, og spesielt det unike fuglelivet, skal ivaretas samtidig som ulike brukergrupper skal kunne benytte dette flotte området til rekreasjon og naturopplevelse. Med de vind- og bølgeforholdene som er på Jærstrendene, er dette blant annet et viktig område for bølgesurfere. Jeg er enig i at bølgesurfing er en idrett og aktivitet som benytter vår natur på en bærekraftig måte. Jeg er derfor glad for at verneforskriftene er utformet slik at surferne kan benytte området, samtidig som fuglene får den nødvendige beskyttelse og ro som de trenger. Forskriften innebærer at en kan bølgesurfe langs Jærkysten hele året, men i perioden fra 1. oktober til 31. mars er det forbud mot surfing i åtte fuglefredningsområder. Begrunnelsen for dette er at denne perioden er svært krevende for fuglene, og fuglene må blant annet ha ro til leting etter mat og nødvendig hvile i de kritiske vintermånedene.

I denne perioden er dagene korte og det er viktig at fuglene får brukt dagslyset til å lete etter føde og at de ikke utsettes for unødvendige forstyrrelser. Selv om noen gode plasser for bølgesurfing ikke kan benyttes, finnes det fortsatt gode steder å bølgesurfe også på denne tiden av året.

Verneplanprosessen knyttet til revisjon av verneplanen for Jærstrendene landskapsvernområde var meget omfattende, blant annet med en bred høring, og det var stor åpenhet og offentlighet omkring prosessen og resultatet av den. I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplanen i etterkant av vernevedtaket, har Fylkesmannen i Rogaland invitert til åpne møter i fire kommuner, der også representanter fra bølgesurfingsmiljøet på Jæren kunne delta. Det har også vært avholdt møte mellom Fylkesmannen i Rogaland og representanter for bølgesurfingsmiljøet på Jæren, der en har diskutert forvaltningen av Jærstrendene landskapsvernområde og bølgesurfernes ønsker og behov for områder å surfe i.

Når det gjelder bølgesurfing og andre nye friluftsformer og forholdet til naturverdier viser jeg til debatten i Stortinget 10. juni 2011 i forbindelse med behandlingen av endringene i friluftsloven og straffeloven, jf. Prop. 88 L. (2010-2011) og Innst. 400 L (2010-2011). Slik jeg ser det er dette faglige problemstillinger som bør vurderes grundig. Jeg vil derfor ta initiativ til en faggjennomgang om hvordan disse friluftsformene påvirker naturen, slik at avgjørelser kan fattes til beste både for naturen og de som ønsker å bruke den. Jeg legger opp til at Stortinget får denne presentert denne gjennomgangen i budsjettet for 2013.