Skriftleg spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1676 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Svart på: 24.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Regjeringens mål er at 30 prosent av husdyrgjødsla skal behandles i biogassanlegg. Dette har Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av St. meld 39 (2008-2009): "Klimautfordringen - en del av løsningen". I dag behandles kun 1 prosent av husdyrgjødsla i biogassanlegg.
Hvor realistisk er det å nå dette målet, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette?

Grunngiving

Siden 2005 er det bygget fem biogassanlegg med støtte fra Innovasjon Norge. I 2010 ble ikke midlene til biogassanlegg brukt opp. Innovasjon Norge mener at det ikke er lønnsomt å bygge ut biogassanlegg og begrunner dette med at den nye teknologien ikke er lønnsom.
Ny teknologi er sjelden lønnsom i en tidlig fase. Derfor er det behov for gode støtteordninger for å utvikle ny teknologi.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg kan opplyse representanten Andersen Eide om at Landbruks- og matdepartementet har tilrettelagt med økonomiske virkemidler for å stimulere til utvikling og produksjon av biogass fra husdyrgjødsel både over jordbruksavtalen og gjennom bevilgningen til Forskningsrådet.

Bioenergiprogrammet, forvaltet av Innovasjon Norge, og klimaprogrammet, forvaltet av Statens landbruksforvaltning, har bidratt med å støtte forprosjekter for biogassanlegg med den hensikt å legge til rette for videre investeringer i anlegg. Over Bioenergiprogrammet gis det i tillegg investeringstøtte til anlegg. Det er også gitt ekstra støtte til pilotanlegg for utprøving av ny teknologi.

Erfaringene viser imidlertid at kostnadene ved å bygge og drive biogassanlegg basert på husdyrgjødsel er langt høyere enn det som lå til grunn i SFT sin tiltaksanalyse fra 2007, og som St.meld. nr 39 (2008-2009) bygger på. Dette har medført at dagens virkemiddelbruk i de aller fleste tilfeller ikke vil være tilstrekkelig til å få lønnsomhet i prosjektene, og det er derfor bare bygd et fåtall biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Slik jeg ser situasjonen, er det nå avgjørende å få ned investeringskostnadene og dermed øke lønnsomheten. Dette er også sentrale problemstillinger i de forskningsprosjektene som departementet har finansiert. Det gjenstår å se om forskerne lykkes med å kombinere dette med at klimanytten fortsatt blir ivaretatt.

Regjeringen vil i forbindelse med den varslede meldingen om norsk klimapolitikk se nærmere på de utfordringene vi har på dette området, og komme tilbake til ambisjonsnivå og virkemidler for biogass basert på husdyrgjødsel.