Skriftleg spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1688 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Svart på: 30.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte har departementet fulgt opp Kontroll- og konstitusjonskomiteens enstemmige innstilling?

Grunngiving

I forbindelse med den såkalte NOBLE-saken, jf innst. 169 S (2010-2011) uttalte Kontroll- og konstitusjonskomiteen følgende:

"Under handsaminga av denne saka fann komiteen det føremålstenleg og å kalla Luftfartstilsynet til høyring. Utgangspunktet var spørsmålet om det har vore utidig samrøre mellom tilsynet og OCAS AS - til meins for selskap som konkurrerer med OCAS AS. Komiteen har merka seg at Luftfartstilsynet utforma utkast til forskrift for merking av luftfartshinder som openbert o utan blygsel hadde gjeve éin aktør i marknaden betydelege fortrinn. Dessutan uttala direktøren i Luftfartstilsynet, Heine Richardsen, i høyring mellom anna at

«[v]i (Luftfartstilsynet) hadde en inspektør hos oss som var ute med OCAS for å teste OCAS' anlegg. På returen fløy man inn i Proturas anlegg. Det var ikke en initiert testflight fra Luftfartstilsynet. Det har vært en intern personalsak hos oss, og den ble behørig behandlet internt hos oss.»

Komiteen meiner det kan kritiserast at tilsette hjå Luftfartstilsynet har medverka til det som kan oppfattast som undergraving av ein konkurrent til OCAS AS. Seinare har Luftfartstilsynet trekt tilbake Proturas tekniske godkjenning to gonger.
Komiteen finn grunn til å stilla spørsmål ved framferda til Luftfartstilsynet i desse sakene. Komiteen har merka seg at Luftfartstilsynet tek dette på alvor og har hatt interne prosessar for å rydda opp. Komiteen legg derimot vekt på at Luftfartstilsynet - til liks med andre statlege tilsyn - er avhengig av tillit både i ålmenta og mellom dei aktørane som aktivt samverkar med tilsynet. Komiteen vil difor be Samferdsledepartementet på eigna vis granska tilhøvet mellom Luftfartstilsynet, OCAS AS og Protura/Cordina."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjennomførte en kontrollhøring om Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) høsten 2010. Bakgrunnen for at komiteen åpnet sak var flere artikler i Dagens Næringsliv som avdekket at Forsvaret gjennom NOBLE hadde inngått en rekke avtaler med selskaper i den såkalte OCAS-sfæren, om utvikling av et system for varsling av luftfartshinder. OCAS og Cordina (tidligere Protura), som er to konkurrerende selskaper, har utviklet systemer for varsling av luftfartshinder. Begge selskapene har søkt Luftfartstilsynet om godkjenning av sine systemer, og begge selskapene var innkalt til høringen i komiteen. På bakgrunn av Cordinas redegjørelse om saken, ble også Luftfartstilsynet innkalt til høring i komiteen.

I Innst. 169 S (2010-2011) har komiteen blant annet uttalt:

"Komiteen finn grunn til å stilla spørsmål ved framferda til Luftfartstilsynet i desse sakene. Komiteen har merka seg at Luftfartstilsynet tek dette på alvor og har hatt interne prosessar for å rydda opp. Komiteen legg derimot vekt på at Luftfartstilsynet – til liks med andre statlege tilsyn – er avhengig av tillit både i ålmenta og mellom dei aktørane som aktivt samverkar med tilsynet. Komiteen vil difor be Samferdselsdepartementet på eigna vis granska tilhøvet mellom Luftfartstilsynet, OCAS AS og Protura/Cordina."

Departementet har vurdert alternative muligheter for å gjennomføre granskingen på egnet måte. På bakgrunn av sakens karakter, har jeg kommet fram til at vi har behov for både juridisk og teknisk kompetanse. Samferdselsdepartementet vil derfor sette ned et utvalg som skal granske saken. Departementet vil med det aller første ta kontakt med aktuelle kandidater for et slikt utvalg. Jeg vil på vanlig måte orientere Stortinget om resultatene fra granskingen.