Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1737 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Svart på: 04.07.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): På Forsvarsdepartementets hjemmesider 8. juni refereres det til en uttalelse fra Forsvarsministeren der hun uttaler at det er ”gledelig for meg å kunne si at aktiviteten i Kystvakten opprettholdes”.
Medfører det likevel riktighet at Indre Kystvakt er bedt om å kutte 300 seilingsdøgn i inneværende år?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som en del av arbeidet med å balansere forsvarsbudsjettet for 2011, og sikre at nordområdene prioriteres, la regjeringen i Prop. 1 S (2010–2011) opp til at ett fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge midlertidig ikke skulle patruljere i 2011. Etter at budsjettet ble lagt frem, anmodet jeg forsvarssjefen om å foreta en fornyet vurdering av beredskapsmessige forhold som følger av tiltaket. Med bakgrunn i at han konkluderte med at beredskapen ville bli bedre ivaretatt om den forutsatte innsparing ble spredd på flere fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge – informerte jeg Stortingets president i skriv av 24. november 2010 om at samtlige fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge ville patruljere i 2011. Reduksjonen i antall patruljedøgn i indre kystvakt i Sør-Norge ville imidlertid være den samme som ved den tidligere planlagte løsningen med ett fartøy uten patruljering. Denne endringen lå til grunn ved Stortingets behandling av budsjettet for 2011.

Kystvakten, med sin høye patruljeaktivitet er særlig utsatt når drivstoffprisene øker kraftig. For å forhindre at Kystvakten ville bli tvunget til å redusere den planlagte aktiviteten i inneværende år, har jeg lagt opp til at Kystvakten kompenseres for økte kostnader for drivstoff. Aktivitetsnivået videreføres som planlagt i 2011.