Skriftleg spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:39 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Svart på: 12.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Høyre har gjentatte ganger etterlyst en helhetlig bemannings- og soningskapasitetsplan fra Regjeringen. Eksempelvis er Midtre Hålogaland i dag det eneste politidistrikt som ikke har fengsel, med de praktiske og økonomiske ulemper dette medfører. Berørte fylkeskommuner og regionråd har vedtatt uttalelser med krav om fengselsplasser i regionen.
Vil statsråden bidra til å lette fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland spesielt, og forutsigbarheten i Kriminalomsorgen generelt?

Grunngiving

Lødingen Kommune har presentert et forslag til en robust fremtidig fengselsløsning i tilknytning til de militæranlegg som ikke lengre er til militær bruk. Disse anleggene ligger også gunstig plassert geografisk i Midtre Hålogaland.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.

I planen skal vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring.

Strukturen i Kriminalomsorgen region nord, herunder Midtre Hålogaland, vil bli vurdert i arbeidet med planen.

I forbindelse med en vurdering av fengselskapasiteten i Midtre Hålogaland har Statsbygg gjennomført en utredning av et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort.

Departementet har rapporten til vurdering og jeg vil komme tilbake til et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort og kapasitetsplanen på egnet måte.