Skriftleg spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:233 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Svart på: 22.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Er statsråden enig i at denne forskriften kan føre til utrygge hjemmefødsler og krenker disse kvinnenes grunnleggende rett til akutt og medisinsk helsehjelp, og vil statsråden ta initiativ til å sikre at fødsler kan skje i trygge forsvarlige omgivelser, også for disse kvinnene?

Grunngiving

NRK Sørlandet meldte 09.11.2011 at Sørlandet sykehus krever 17 000 kroner i betaling av en kvinnelig asylsøker som fødte på sykehuset i Kristiansand. I samme sak sier fylkeslegen i Vest-Agder at dette kan medføre at disse kvinnene velger hjemmefødsel under farlige forhold. Det befinner seg til en hver tid flere tusen irregulære innvandrere i Norge. Det er bred politisk enighet om at personer som har fått avslag på sin asylsøknad bærer et personlig ansvar for å forlate landet. Den nye forskriften gjør at disse personene får akutt helsehjelp, men det forventes at de betaler for den helsehjelpen de mottar, dette gjelder også fødsler. Dette setter menneskers liv og helse i fare.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Prioriteringsforskriften § 1 ble endret 30. juni i år. Etter denne endringen har alle personer som oppholder seg i riket, rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. I tillegg har alle gravide krav på nødvendig helsehjelp før og etter fødsel, både svangerskapsomsorg og barselomsorg. Dette gjelder også asylsøkere, både de som har en asylsøknad under behandling, og personer som har fått avslag på sin asylsøknad.

Den vedtatte forskriftsendringen medfører ingen endring i reglene om betaling for helsehjelpen. Disse reglene har vært gjeldende siden 1. januar 2001. Dette innebærer at personer som ikke har lovlig opphold i riket, som hovedregel selv skal dekke kostnadene ved behandlingen fullt ut. Det framgår av spesialisthelsetjenesteloven § 5-3 første ledd at pasient som ikke har bosted i riket, selv skal dekke behandlings- og forpleiningsutgiftene. Dersom pasienten ikke kan dekke utgiftene selv, skal utgiftene dekkes av vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter. Regelverket pålegger med andre ord sykehuset å dekke behandlings- og forpleiningsutgiftene hvis det er på det rene at pasienten ikke kan dekke disse utgiftene selv.

Det kan ikke kreves forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp og for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan vente.

Jeg er på denne bakgrunn ikke enig i at endringene i prioriteringsforskriften kan føre til utrygge hjemmefødsler og krenker disse kvinnenes grunnleggende rett til akutt og medisinsk helsehjelp. Forskriften fastslår tvert imot at alle personer som oppholder seg i riket har krav på øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Regjeringen har på denne måten tydeliggjort regelverket på dette området, slik at det skal bli enklere å vite hva man har krav på. Betalingsreglene er videreført slik de gjaldt før forskriften ble endret 30. juni i år.

For øvrig viser jeg til St. meld. nr. 12 (2008-2009)En gledelig begivenhet - Om en sammen-hengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Her framgår det at et av innsatsområdene til regjeringen er et trygt fødetilbud, og at grupper med særlige behov, herunder kvinner med innvandrerbakgrunn, skal prioriteres.