Skriftleg spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:479 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Svart på: 21.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): I svar på spørsmål 380 skriver statsråden at ”Nemnda i Trøndelag har per i dag fire faste hjemmel for nemndsledere. I 2011 er nemnda styrket med ett årsverk.”
Kan statsråden redegjøre for hvordan Nemnda i Trøndelag er styrket med ett årsverk?

Grunngiving

Fylkesnemnda i Trøndelag har hatt fire hjemler for nemndsledere siden 2008. De har søkt om en ny stilling for 2012 og ikke fått innvilget denne. Per i dag er de altså fire stillinger i nemnda, samme nivå som 2008.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg vil for det første understreke at omorganiseringen av fylkesnemndene i 2011 legger til rette for bedre ledelse og styring, og jeg mener dette vil gi resultater i form av bedret ressursutnyttelse.

For fylkesnemndene totalt sett er saksinngangen i 2011 om lag på samme nivå som i 2010. Fylkesnemnda i Trøndelag har imidlertid hatt en stor økning i saksinngang i 2011. Fylkesnemndene er små enheter, som er sårbare for endringer i bemanning og saksinngang, og det vil alltid være utfordrende å dimensjonere den samlede kapasiteten slik at bemanningen i nemndene totalt sett er optimal. Dette er direktørens ansvar, og departementet styrer ikke fordelingen av ressurser mellom de ulike nemndene.

Sentralenheten for fylkesnemndene opplyser at fylkesnemnda i Trøndelag ved begynnelsen av 2011 hadde en grunnbemanning på fire faste nemndsledere. Fra 1. mars ble nemnda i Trondheim styrket med én nemndsleder i et seks måneders engasjement. Dette engasjementet ble i løpet av året omgjort til en fast stilling, og per i dag er det fem nemndslederhjemler ved nemnda i Trondheim. I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 380 fra representanten Helleland hadde det derfor vært riktig å si at nemnda er styrket med en nemndslederhjemmel i 2011. I løpet av året fikk en av nemnslederne i Trondheim en stilling som innebar at vedkommende skal ta saker også i andre nemnder.

Som jeg sa i mitt forrige svar til representanten Helleland i denne saken, vil direktøren vurdere hvilket rom det er for styrking av bemanningen i nemndene totalt sett innenfor den budsjettrammen Stortinget har vedtatt for 2012, samt fylkesnemndenes regnskapsmessige resultat. En eventuell styrking av nemnda for Trøndelag vil også bli vurdert i denne sammenheng. Saksinngangen for denne nemnda ser ut til å ha stabilisert seg på det høye nivået fra 2011, og en ytterligere styrking av bemanningen vurderes.