Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:512 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Svart på: 06.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Oljerelaterte investeringer på norsk sokkel har utvilsomt innvirkning på aktivitetsnivået i norsk økonomi. Hvordan dette hensyntas gjennom handlingsregelen og innvirker på hvor mye oljepenger det er ansvarlig å bruke i budsjettet er det imidlertid skapt tvil om.
Dersom statsministeren har rett i at man tar hensyn til hvorledes investeringer på norsk sokkel virker inn på forsvarlig pengebruk over statsbudsjettet, hvorfor kan ikke finansministeren kvantifisere dette ved en gitt økning i oljeinvesteringene?

Grunngiving

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet har FrP stilt flere skriftlige spørsmål for å få belyst hvordan en økning i oljeinvesteringer på norsk sokkel vil påvirke det strukturelle, oljekorrigerte overskuddet. Dvs. hvordan endringer i investeringer påvirker hvor mye oljepenger det er forsvarlig å bruke. Vi stilte finansministeren spørsmål om hvordan det strukturelle oljekorrigerte overskuddet ville vært dersom anslagene for investeringer på norsk sokkel ble endret med hhv +/- 20 mrd. kroner, +/- 40 mrd. kroner og +/- 50 mrd. kroner.
Vi stilte spørsmål om dette både i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 (spm. 587) og i forbindelse med Ny saldering 2011.
I spørsmål 1 til St. prop. 45 (2011-2012) om ny saldering av statsbudsjettet for 2011 skriver finansministeren:

"Endringer i oljeinvesteringene på norsk sokkel vil i seg selv ikke vil påvirke det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet."

I spørretimen 26. oktober 2011 uttalte imidlertid statsminister Jens Stoltenberg følgende i tilknytning til handlingsregelen:

"Derfor er det også feil å si at vi ikke tar hensyn til oljeinvesteringene. Hvis det er store oljeinvesteringer, store private investeringer, gir det mindre rom for offentlige investeringer."

Dersom statsministerens uttalelse er korrekt burde det også være mulig å anslå tallstørrelser i svar på vårt spørsmål. Eller skal man anta at realendringer på 20 milliarder kroner i økonomien er for små til å slå ut på anslaget for det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en regel for jevn og gradvis innfasing av petroleumsinntekter i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Samtidig skal bruken av petroleumsinntekter det enkelte år tilpasses konjunkturene.

Bruken av oljeinntekter måles ved den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen. Statens inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten inngår ikke i dette overskuddsbegrepet. Som omtalt i svar på spørsmål 1 fra Fremskrittspartiets fraksjon til nysaldert budsjett for 2011 vil endringer i oljeinvesteringene på norsk sokkel ikke i seg selv påvirke det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Gjennom statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) vil imidlertid økte oljeinvesteringer kunne redusere statens netto inntekter fra petroleumsvirksomheten på kort sikt og dermed også avsetningene i Statens pensjonsfond utland. Over tid bør imidlertid økte investeringer gi økte inntekter fra petroleumsvirksomheten og dermed større avsetninger i Statens pensjonsfond utland.

Budsjettpolitikken må legge til rette for en balansert utvikling i norsk økonomi, med høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Sammen med mange andre forhold har størrelsen på investeringene på norsk sokkel betydning for samlet innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester og dermed også for aktiviteten i fastlandsøkonomien. Anslag for investeringer i petroleumsvirksomheten blir innarbeidet i de framskrivningene for utviklingen i norsk økonomi som inngår i grunnlaget for arbeidet med budsjettet. I de årlige nasjonalbudsjettdokumentene gjør departementet nærmere rede for de økonomiske utsiktene og de avveiingene som ligger til grunn for regjeringens forslag til statsbudsjett.