Skriftleg spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:971 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Svart på: 15.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statens stråleverns innhenting av tall for antall utførte PET/CT-undersøkelser hadde frist 1. mars. Statsråden har tidligere meldt for Stortinget et anslag på 4 200 undersøkelser i 2011, og en forventning om økning mot 2012.
Hvordan har dette anslaget holdt seg, og hvordan vil statsråden forklare et eventuelt avvik mellom anslaget, faktisk tall og det som er et medisinsk hensiktsmessig behov - og hvor mye høyere kunne tallet forventningsmessig ha vært ved mer bruk av offentlig samarbeid med private tilbud?

Grunngiving

Norge ligger sammenlignet med andre land på etterskudd i utbredelse i bruk av PET/CT-skannere for oppdagelse av kreft. Norsk onkologisk forening har anslått at behovet for PET/CT i Norge er om lag 12 000 til 14 000 utførte undersøkelser per år – langt over det faktiske antallet utførte undersøkelser. Det er ønskelig å få klarhet i hva den faktiske utnyttede kapasiteten er, for å få et grunnlag for å vurdere hvordan status er i forhold til det medisinske behovet hos pasienter som kan ha utbytte av PET/CT i kampen mot kreft.
Helsedirektoratet har vurdert utfordringen knyttet til utnyttelse av PET/CT-kapasitet å først og fremst gjelde kvalifisert personell. Dette ble også understreket av statsråden i spørretimen 26. oktober 2011. Imidlertid er dette knyttet til bruk av PET/CT i det offentlige, og ikke hensyn til det private PET/CT senteret ved Aleris Helse, som oppgir å ha ledig kapasitet. Således er det interessant å se om anslagene for bruk av PET/CT er innfridd, gitt at den totale kapasiteten ikke er blitt utnyttet fullt ut.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Sykehus som driver nukleærmedisinsk virksomhet i Norge rapporterer årlig antall undersøkelser til Statens strålevern. Frist for rapportering er 1. april påfølgende år. Når det gjelder PET/CT undersøkelser i 2011 har Statens strålevern per 14. mars 2012 mottatt skriftlige rapporter over antall utførte undersøkelser fra tre av de seks sykehusene som utfører dette. I forbindelse med representantens spørsmål er det telefonisk innhentet opplysninger om antall utførte undersøkelser fra strålevernkoordinatorene ved de sykehusene som ennå ikke har besvart skriftlig.

I 2011 er det utført 4 119 PET/CT undersøkelser, en vekst på vel 22 pst. fra 2010.