Skriftleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:978 (2011-2012)
Innlevert: 05.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Svart på: 14.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): På det nordiske finansministermøtet 1. november 2011 ble det enighet om å nedsette en nordisk arbeidsgruppe som blant annet skal vurdere ulike forhold til Basel III/CRD IV, herunder mulig samarbeid mellom de nordiske land om gjennomføring av det nye regelverket. Nordisk koordinering og samarbeid på dette området er svært viktig, og jeg legger til grunn at man i dette arbeidet også legger opp til en harmonisering av beregningsmetodene for bankenes kapitalkrav.
Kan statsråden oversende mandatet for arbeidsgruppen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den nordiske embetsmannskomiteen for økonomi- og finanspolitikk (EK-FINANS) har oppnevnt en nordisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et internt notat som vurderer de utfordringer de nordiske landene hver for seg står overfor med hensyn til CRD IV (Basel III). Gruppens mandat er vedlagt.

Gruppens medlemmer er:

Norge

Mirella E. Wassiluk, avdelingsdirektør, Finansmarkedsavdelingen, Finansdepartementet (leder)

Island

Tómas Brynjólfsson, economist, Departement of Economic affairs, Ministry of Economic affairs

Sverige

Fredrik Bystedt, avdelningschef, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Finland

Juho Kivi-Koskinen, regeringssekreterare, Finansministeriet

Danmark

Louise Mogensen, kontorchef, Kontoret for Finansielle økonomiske forhold, Erhvervs- og Vækstministeriet.

Arbeidsgruppens notat skal foreligge i tide til å kunne behandles på det nordiske finansministermøtet 20. juni 2012.

Vedlegg:

Mandat – nordisk arbeidsgruppe om CRD IV (Basel III) og nasjonalt handlingsrom

Bakgrunn

Basel-komiteen vedtok nye retningslinjer for kapital- og likviditetskrav for banker 16. desember 2010, de såkalte Basel III-standardene. EU-kommisjonens la 20. juli 2011 fram forslag til CRD IV-regelverk, som er en oppfølging av Basel III-standardene. Forslaget fra EU-kommisjonen behandles nå i EU-parlamentet og Rådet.

På Nordisk finansministermøte i København 1. november ble det enighet om å nedsette en nordisk arbeidsgruppe på høyt nivå som skal utarbeide et internt dokument som vurderer ulike forhold ved Basel III/CRD IV og forestående innføring av dette regelverket i nasjonal rett, herunder mulig samarbeid mellom de nordiske landene om gjennomføring av det nye nasjonale regelverket.

”MR-Finans beslutade att nedsätta en Nordisk arbetsgrupp på hög nivå med uppgift att utarbeta ett internt dokument som värderar de utmaningar de nordiska länderna var för sig står inför med avseende på CDR IV (Basel III).”

Mandat

Kapitalkrav knyttet til bankenes utlån skal reflektere risiko. Det har i gjeldende Basel II regelverk vist seg å være store forskjeller i beregningen av kapitalkravet, for eksempel knyttet til lån med pant i bolig, avhengig av om en bank bruker den såkalte standardmetoden eller egne interne beregningsmodeller. Det har også vist seg å være forskjeller mellom banker som bruker egne interne beregningsmodeller, både i og utenfor Norden, og mellom banker i det enkelte land. Det er som regel store banker som benytter interne beregningsmodeller. Ved bruk av interne beregningsmodeller kan beregningsgrunnlag, nevneren i kapitalbrøken, reduseres betraktelig. Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det gode grunner til å redusere forskjellen i kapitalkravsberegningen som følger av interne beregningsmetoder, jf. at alle banker bør ha mer kapital blant annet bak sine boliglån.

Arbeidsgruppen skal vurdere ulike forhold ved Basel III/CRD IV og forestående innføring av dette regelverket i nasjonal rett, herunder mulig samarbeid mellom de nordiske land om gjennomføring av det nye nasjonale regelverket.

I notatet skal arbeidsgruppen bl.a. vurdere:

- Felles innføring av CRD IV (Basel III) når det gjelder strengere kapitalkrav, herunder motsyklisk kapitalbuffer og likviditetsregler.

- Høyere risikovekter for banker som benytter interne metoder for å beregne kapitalkrav på boliglån, herunder samordning av disse vektene på nordisk basis. Samordning omfatter både spørsmål om vertslandsregulering og samordning av vekter mellom landene.

- Andre tilknyttede problemstillinger.

- Mulig samarbeid om det nye regelverket mellom de nordiske landene.

Organisering

Arbeidsgruppen skal bestå av en/to person(er) på høyt nivå fra hvert av de nordiske landene.