Skriftleg spørsmål fra Hallgeir Ivan Bremnes (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1015 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Svart på: 16.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hallgeir Ivan Bremnes (FrP)

Spørsmål

Hallgeir Ivan Bremnes (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre de nødvendige bevilgningene til oppgradering og vedlikeholdet av tuneller og bruer på rv. 714 Lakseveien?

Grunngiving

29. februar 2012 ble forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt frem. Tall fra Statens vegvesen anslår at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i Sør-Trøndelag er om lag 720 millioner kroner og 560 millioner kroner for Nord-Trøndelag. I tillegg anslås vedlikeholdsetterslepet for riksveinettet i Region Midt til om lag 3,1 milliarder kroner.
Forvaltningsreformen i 2010, hvor det meste av riksveinettet ble overført fra staten til fylkeskommunene, kan sammenlignes med et pyramidespill fra staten sin side. Da regjeringen la frem forslaget til forvaltningsreform, så en tidlig at de nødvendige veibevilgningene ikke ville følge med. En ser et stort etterslep bare på vedlikehold av eksisterende vei, bru og tunneler.
Det investeres rundt 1,8 mrd. i riksvei 714 Lakseveien, og en ser av rapportene fra Statens vegvesen at det er betydelig etterslep på f.eks. tunneler. En ser da at Hitra- og Frøya-tunnelene som er betalt av bilistenes penger ikke er vedlikeholdt, og at det vil koste opp mot 230 mill. å oppgradere og vedlikeholde disse tunnelene. Hadde private foretatt så slett vedlikehold, så hadde de blitt kastet ut av eierne. Skal Norge investere i infrastruktur så må det settes av nok vedlikeholdsmidler.
Det må bileiere også gjøre hvis de skal ha et økonomisk forsvarlig bilhold. Et godt veitilbud er en forutsetning for næringsliv og bosetting i hele Norge og ikke minst distrikts-Norge.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rv 714 Lakseveien ble fylkesveg gjennom forvaltningsreformen 2010. Dette Innebærer at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå har ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av denne vegen.

Utbyggingen av fv 714 Laksevegen skal finansieres med fylkeskommunale midler og med bompenger. Når alle aspekter ved prosjektet er avklart, legger Samferdselsdepartementet opp til å fremme saken for Stortinget.

I begrunnelsen for spørsmålet pekes det på at det er et stort vedlikeholdsetterslep på både riksveger og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Jeg mener det er viktig at utviklingen av riksveg- og fylkesvegnettet ses i sammenheng for å få et helhetlig og effektivt transportsystem og for å kunne nå de overordnede nasjonale transportpolitiske målene.

Gjennom forvaltningsreformen har regjeringen styrket økonomien til fylkeskommunene vesentlig for å gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å løse de store utfordringene som de står overfor på transportsektoren. Dette førte til at de fleste fylkene tildelte vesentlig mer midler til fylkesvegformål i 2010 enn de samlede tildelingene til tiltak på fylkesvegnettet og øvrig riksvegnett tidligere år. Det er min oppfatning at fylkeskommunene tar sitt ansvar for å øke midlene til vedlikehold.

Transportetatene har nylig lagt fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Etatene peker der på at det er et stort behov for tiltak på bruer, tunneler og ferjekaier på fylkesvegnettet. Behovet varierer i stor grad mellom fylkeskommunene, og er så omfattende at transportetatene mener det må vurderes et eget program for rehabilitering av bruer, tunneler og ferjekaier på fylkesvegnettet. Regjeringen vil ta stilling til dette forslaget i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2014-2023.