Skriftleg spørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Svart på: 13.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Oppslag i Aftenposten 27. mars forteller at kun 58 % av budsjettmidlene til bygging av studentboliger ble brukt i 2011. Dette forsøkes bortforklart med forsinkelser i systemet, ikke minst i kommunene, og rettferdiggjøres ved at midlene overføres til neste år.
Hvor stor andel av budsjettmidlene til bygging av nye studentboliger ble brukt i 2008, 2009 og 2010 og hvor stor andel i disse årene ble overført til neste års budsjett?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er opptatt av at det skal være god tilgang på rimelige studentboliger i Norge. Dette for å bidra til at alle skal ha en reell lik rett til høyere utdanning. Det er gitt rekordstore bevilgninger til studentboligbygging de siste årene.

Departementet har hvert år gitt tilsagn om tilskudd til studentboliger tilsvarende Stortinget bevilgning. Det er normalt at oppføring av studentboliger tar fra ett til tre år. Ved større prosjekt kan det ta lengre tid. For å sikre kvalitet i oppføringen av studentboliger og at det ikke gis tilskudd til bygg som faktisk ikke blir bygget, har departementet et sikringssystem som forvaltes av Husbanken. Ved godkjenning av de forskjellige trinnene i byggeprosessen kommer deler av tilskuddet til utbetaling. De første 20 og 60 pst. av tilskuddet gis ved godkjenning av forprosjektet og til oppstart, mens de siste 20 pst. av tilskuddet gis etter ferdigstillelse når blant annet ferdigattest og revisorgodkjent regnskap for prosjektet foreligger.

Departementet følger prosessen med oppføring av studentboliger tett gjennom etablerte møtefora, dialog med den enkelte studentsamskipnad og rapportering fra Husbanken. Departementet har ikke mottatt signaler fra sektoren om at utbetalingsprofilen for tilsagn om tilskudd til studentboliger er til hinder for oppføring av studentboligene eller forsinker prosessen.

Når det gjelder representanten Harbergs spørsmål om hvor stor andel av budsjettmidlene til bygging av nye studentboliger som ble brukt i 2008, 2009 og 2010, og hvor stor andel i disse årene som ble overført til neste års budsjett, så fremkommer dette i statsregnskapet.

I 2008 var bevilgningen på 153 103 000 kroner, det ble utbetalt 140 530 000 kroner til studentboligbygging og overført 125 873 000 kroner på posten til neste år. I 2009 var bevilgningen på 295 816 000 kroner, det ble utbetalt 243 057 000 kroner til studentboligbygging og overført 178 632 000 kroner på posten til neste år. I 2010 var bevilgningen 227 882 000 kroner, det ble utbetalt 270 174 000 kroner til studentboligbygging og overført 136 340 000 kroner på posten til neste år.

Departementet har altså i de nevnte år gitt tilsagn til bygging av nye studentboliger tilsvarende Stortingets bevilgninger. Midler som ikke er utbetalt går til overføring til neste år. Midlene som utbetales det enkelte år kan derfor være høyere eller lavere enn årets bevilgning. De overførte midlene er bundet opp i konkrete prosjekter.

Når oppføringstiden på de enkelte prosjektene varierer, vil dette også medføre at det fra år til år vil være variasjoner i både utbetalingene og i antall ferdigstilte boliger. Regjeringen har de siste årene gitt tilsagn til bygging av om lag 1000 boliger per år. Tallene fra 2010 viser for eksempel at det var en økning i antall hybelenheter på 1573 i forhold til 2009.

Regjeringen er opptatt av at nye studentboliger skal realiseres så raskt som mulig, og har anmodet kommunene om et godt samarbeid med studentsamskipnadene for å kunne legge til rette for dette. Videre har Kunnskapsdepartementet tett dialog med Kommunal- og regionaldepartementet knyttet til både regelverket rundt oppføring av bygg og den varslede stortingsmeldingen om boligpolitikken.