Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1276 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Svart på: 07.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Spørreren viser til at NRK.no i et oppslag 24. april 2012 opplyser at 773 millioner kroner tiltenkt investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger er blitt stående ubrukt, og at løftet om 12 000 nye plasser innen 2015 er i fare. Flere kommuner gir uttrykk for at de ikke søker om disse midlene fordi de ikke har økonomi til å drifte nye plasser.
Hva vil statsråden foreta seg for å sette kommunene i stand til å drive allerede eksisterende og nye plasser for å sikre en varm og verdig eldreomsorg?

Grunngiving

Spørreren viser til oppslag på NRK.no 24.april 2012 og som bærer tittelen: "773 millioner ubrukt til eldreomsorg". I dette oppslaget fremkommer det at regjeringen ikke makter å bruke opp pengene som skal gå til å følge opp et løfte om å bygge 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.
For budsjettåret 2011 økte regjeringen bevilgningen til dette viktige formålet, og kommunene kunne søke på 1,59 mrd kroner til investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, noe Husbanken bekrefter i forhold til foreløpige tall fra statsregnskapet. Av disse midlene er 773 mill kroner blitt stående ubrukt, eller nær 50 prosent. Dette tilsvarer over 1000 plasser. Regjeringen budsjetterte med 2000 tilsagn om tilskudd til kommunene i 2011, mens fasiten viser at 1230 ble gitt.
Spørreren viser til at en Arbeiderparti-ordfører som er blitt intervjuet i forbindelse med NRKs oppslag, oppgir at det ikke hjelper med investeringsmidler når kommunene må dekke en egenandel og ikke minst stå for driften med det de får i rammetilskudd, og at dette er et press de aller fleste kommuner opplever.
Spørreren har mottatt liknende tilbakemeldinger fra flere kommuner om at dette er en problemstilling, og at de ikke finner nok rom innenfor sine budsjetter til å dekke driftsutgiftene til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og sågar ikke har nok midler til å drifte sykehjemsplasser som allerede er bygd opp.
Spørreren viser også til at Riksrevisjonen allerede i sin gjennomgang i statsregnskapet for 2010, kritiserte regjeringen for at for få midler ble brukt og for få plasser fikk tilsagn. Riksrevisjonen konkluderte med at "Dette indikerer at måloppnåelsen er lavere enn planlagt.
Spørreren er bekymret for at utbyggingstakten for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er for lav og at kommunene ikke har det nødvendige handlingsrom for å drive allerede eksisterende kapasitet og følgelig kunne drive nye plasser for å sikre en varm og verdig eldreomsorg, som syke eldre trenger og har fortjent etter et langt liv som skattebetalere og samfunnsdeltakere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har som mål å gi tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Slik det er omtalt i Omsorgsplan 2015 er tilskuddsordningen opprettet for å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonshemming.

Oppdatert statistikk fra Husbanken viser at det totalt er gitt tilsagn om tilskudd til om lag 5 650 enheter i perioden 2008 til og med mars 2012. Dette viser at vi er godt i gang med å oppnå det målet vi satte oss, og at vi er omtrent halvveis ved halvgått løp.

Budsjettundersøkelsen fra KS for 2012 viser også at det store flertallet av kommunene planlegger fortsatt vekst i sine pleie- og omsorgstjenester i årene fram mot 2015, og at både kvaliteten og kapasiteten fortsatt vil bli styrket i årene fremover.

Mindreforbruket som representanten viser til er et uttrykk for at kommunenes byggeprosjekter har tatt lenger tid å gjennomføre enn antatt. Bygging og renovering av omsorgsboliger og sykehjemsplasser er prosjekter som ofte kan strekke seg over flere år. Investeringstilskuddet budsjetteres derfor med tilsagnsramme, bevilgning og tilsagnsfullmakt. Tilsagnsrammen er knyttet til igangsetting av byggeprosjekter og angir hvor mye Husbanken kan gi tilsagn for det enkelte budsjettår. Når byggeprosjektene er ferdige, blir tilsagnet utbetalt. Bevilgningen er knyttet til utbetalingene.

Mindreforbruket i statsregnskapet for 2011 på 773,2 mill. kroner gjelder bevilgning og er i hovedsak knyttet til prosjekter som har fått tilsagn, og som er under arbeid, men som tar lenger tid å gjennomføre enn antatt i budsjetteringen. 753,6 mill. kroner er knyttet til prosjekter som har fått tilsagn, og som derfor overføres til 2012, mens kun 19,5 mill. kroner er ubrukte midler som ikke overføres til 2012. Beløpet på 773 mill. kroner er altså ikke midler som kunne vært brukt på nye prosjekter.

Jeg vil samtidig understreke at selv om den årlige aktiviteten kan variere, er vårt mål tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008 til 2015.

Mange kommuner står overfor de samme omsorgsutfordringene, både knyttet til en sterk vekst i yngre brukere, en økende aldrende befolkning, og mangler på arbeidskraft og frivillige omsorgsytere. For å møte dagens og framtidas omsorgsutfordringer, og bidra til bedre tjenester, er det derfor behov for å systematisere og lære av de gode erfaringene innenfor omsorgssektoren.

Jeg har derfor igangsatte et større utredningsarbeid som skal kartlegge hva som kjennetegner de kommunene som driver både effektive og gode omsorgstjenester, og finne ut hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.

Vi har også nylig, i samarbeid med KS, Norges sykepleierforbund, Fagforbundet, FO, Kirkens Bymisjon og Pensjonistforbundet, utviklet åtte prinsipper for gode omsorgstjenester. Vi ønsker alle at de som bruker omsorgstjenestene skal få et godt og verdig liv. Vi har derfor i fellesskap kommet fram til noen overordnede verdier, som skal bidra til omsorgstjenester av god kvalitet. Gode omsorgstjenester må skapes hver dag, og i hvert møte mellom den enkelte bruker og ansatt. Vi vil ha en omsorgstjeneste som legger til rette for de gode dagene, og det hjelper ikke å bygge fine omsorgsboliger hvis vi ikke kan tilby noe mer. Derfor må vi ha på plass alle elementene. Disse prinsippene er nå sendt ut til alle landets kommuner.

Jeg er glad for at vår styrking av kommuneøkonomien på om lag 49 mrd. kroner siden 2005 gir resultater i denne viktige sektoren. Styrkingen gir kommunene god mulighet til blant annet å drifte tjenestene i omsorgsboliger og sykehjem. At driften i omsorgstjenesten er styrket bekreftes bl.a. av at vi fra 2005 til 2011 har fått om lag 22 000 nye årsverk i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

Til slutt vil jeg understreke at regjeringen følger søknadsinngangen til investeringstilskuddet nøye, og gjør en løpende vurdering av rammen som er gitt for ordningen og innfasingen av denne.