Skriftleg spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1284 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Svart på: 04.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Av prosjektmidlane som er tildelt lokalsjukehuset på Nordfjordeid gjennom Helse Vest for å etablere "Framtidas lokalsjukehus" er det avsett 25 mill. kr. for å få ein rask oppstart på rusposten på Nordfjordeid. Det er utarbeidd ein såkalla "Nordfjordmodell" for rusposten, som fagleg sett er betegna som framtidsretta.
Vil statsråden syte for at rusposten vert oppstarta etter "Nordfjordmodellen", då dette går inn som ein del av "Framtidas lokalsjukehus", der ein skal behandle pasientar i nærmiljøet?

Grunngiving

Rusposten på Nordfjordeid vart beslutta oppretta for to år sidan, som statsråden er kjend med. Rusposten er endå ikkje starta opp.
Rusposten har blitt ein salderingspost i Helse Førde-systemet, og har vore ein av årsakene til eit dårleg klima mellom fagfolk og politikarar frå Nordfjord på eine sida, og leiinga i Helse Førde på andre sida.
No registrerar vi at prosjektet "Framtidas lokalsjukehus" på Nordfjordeid har skapt optimisme i regionen. Det er derfor trist å registrere at leiinga i Helse Førde ofte går til omkamp på faglege og politiske ønskje frå regionen.
For å belyse nærmare dette vil eg referere til kva adm. dir. i Helse Førde sa på sitt besøk på kommunestyremøte i Eid kommune, at lokalsjukehuset på Nordfjordeid skulle ha eit fullverdig anestesitilbod var ikkje etter hans og Helse Førde sitt ønskje.
Eg registrerar no at politikarar og fagpersonar i Nordfjord er svært opptekne av å få til eit godt samhandlingstilbod, saman med helseføretaket.
Eg registrerar at det frå helseføretaket ofte kjem omkampar og negativ uttalelsar, som skapar usikkerheit om Helse Førde sin verkeleg vilje til å satse på eit framtidsretta lokalsjukehus på Nordfjordeid, slik som pilotprosjektet "Framtidas lokalsjukehus" ønskjer å få til.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved behandlingen av Prop 120 S (2010-2011) – revidert nasjonalbudsjett – sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å etablere et treårig nasjonalt pilotforsøk ved Nordfjord sjukehus for å utvikle sykehuset som et tidsmessig lokalsykehus for Nordfjord med tjenestetilbud innrettet mot de pasientgrupper som i framtiden vil ha størst behov for spesialisthelsetjenester lokalt. Det fremgikk blant annet at prosjektet skal gi kunnskap og erfaring som en kan trekke veksel på nasjonalt, at det skal utvikles i samarbeid med kommunene i Nordfjordområdet og ha et samhandlingsperspektiv. Det fremgikk videre at det skal opprettes en rusenhet ved sykehuset i Nordfjordeid. Stortinget har bevilget 25 mill. kroner til prosjektet både i 2011 og 2012.

I forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk som jeg snart legger frem for Stortinget, ble Helse Vest RHF anmodet om å utarbeide en modell for fremtidens lokalsykehus for rusavhengige pasienter ved Nordfjord sjukehus i samarbeid med kommunene i Nordfjordregionen. Helse Vest RHF orienterte meg om forslaget fra en arbeidsgruppe og vedtak i styringsgruppen for utviklingsprosjektet i brev av 14.2.1012. Styringsgruppen har i sitt vedtak pekt på at helheten i modellen er nyskapende, og den sikrer gode arbeids- og samarbeidsformer som involverer og forplikter aktørene. Det regionale helseforetaket har videre orientert meg om at styret i Helse Førde HF har konkludert med at rusposten ved Nordfjord sjukehus skal startes opp etter foreliggende planer. Tilbudet kan gradvis utvikles i den retning som er skissert i ”Nordfjordmodellen”, men tilbudet skal fortsatt være fylkesdekkende.