Skriftleg spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2011-2012)
Innlevert: 08.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Svart på: 21.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan vil statsråden følge opp de sentrale føringer om at mer gods ønskes over på sjø og bane fra veg, når antall godstog reduseres på enkelte jernbanestrekninger, som for eksempel Raumabanen?

Grunngiving

Det er viktig i et klimaperspektiv å flytte godstrafikk over fra veg til sjø og bane. Representanten er opptatt av at infrastrukturen skal legge til rette for dette, og at dette skal brukes. Samtidig melder NSBs heleide datterselskap, CargoNett, at de vil avvikle godstransport på Raumabanen, den eneste jernbanestrekningen fra Møre og Romsdal til resten av landet. En nedleggelse av godstransport på Raumabanen kan bety en økning av antall vogntog på E136 på 10 0000 i året.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Innledningsvis vise jeg til mitt svar på interpellasjon fra stortingsrepresentanten Elisabeth Røbekk Nørve om bl.a. godssituasjonen på Raumabanen som jeg svarte ut i Stortinget 29. mars d.å.

Regjeringens målsetting om å overføre mer gods fra veg til bane står fast. Bevilgningene til jernbane har derfor blitt økt betydelig i de senere årene. I statsbudsjettet for 2012 ble bevilgningene til Jernbaneverket økt med ca. 682 mill. kr sammenliknet med 2011. De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbanenettet for årene 2010-2012 som på kort sikt har størs betydning for å bedre driftsstabiliteten i togtrafikken, ligger ca totalt 1,3 mrd. kr høyere enn NTP- planrammen for drift- og vedlikehold for planperioden 2010-2013. Dette vil bidra til å bedre jernbanens regularitet og punktlighet i togtrafikken som de senere årene ikke har vært tilfredsstillende.

I begrunnelsen for spørsmålet framgår bl.a. at CargoNet melder at selskapet vil avvikle godtransporten på Raumabanen. Dette er ikke riktig. I arbeidet med å bedre lønnsomheten i selskapet har CargoNet som en prøveordning fra ruteskiftet i desember 2011, lagt til grunn en produksjon som reduserer ressursbruken med sikte på å redusere underskuddet i godstrafikken på Raumabanen. Som en prøveordning ble togavgangen fra Åndalsnes fremskyndet fra kveld til formiddag, og selskapet kunne da halvere lokomotivinnsatsen. Jeg har fått opplyst at CargoNet vil opprettholde tilbudet også utover halvårsskiftet, men at selskapet løpende må vurdere utviklingen ut fra den økonomiske situasjon.

Det er ikke til å legge skjul på at godtransport med tog i Norge har utfordringer. I denne sammenheng er godstrafikken på Raumabanen særlig sårbar på grunn sterk konkurranse fra lastebil og at togstrekningen er relativt kort. Dette krever ekstrakostnader på grunn av omlasting da mesteparten av godset skal videre til andre steder i regionen enn Åndalsnes. Godstrafikken på jernbane har siden 2007 vært liberalisert og er åpnet for konkurranse på sporet mellom ulike selskaper. Dette betyr at selskapene selv må gjøre bedriftsøkonomiske vurderinger av sine tilbud, samtidig som det setter rammer for muligheten til å gi økonomisk driftsstøtte til godstrafikk.

Som jeg tidligere har gjort rede ser Samferdselsdepartementet på mulighetene for å innføre kompensasjonsordning for gods med jernbane. Det er imidlertid mange hensyn å ta i utviklingen av en slik ordning ut fra konkurransemessige hensyn og det er for tidlig å konkludere med hva som kommer ut av dette arbeidet. I tillegg har departementet nå sendt ut på høring en rapport i regi av Jernbaneverket som ser på ulike løsninger for hvordan driftsansvaret for godsterminaler skal ivaretas. Departementet har igangsatt nevnte arbeid for å få vurdert alternativer til dagens løsning der CaroNet som største godsselskap selv også drifter godsterminaler.

Regjeringen tar situasjonen i jernbanegodsbransjen på alvor. Det er imidlertid viktig å understreke at en eventuell kompensasjonsordning vil være av midlertidig karakter og kun vare frem til jernbanenettet har fått en tilfredsstillende kvalitet. Det viktige frem- over vil derfor være å fortsette med regjeringens satsing på fornying og investeringer i ny jernbaneinfrastruktur, samtidig som jernbanegodsselskapene selv gjennomfører tiltak for å bedre lønnsomheten i et marked som er liberalisert og som konkurrerer med annen godstransport på vei og sjø.