Skriftleg spørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Svart på: 21.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen vil etter sommeren starte behandlingen av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning sin kapasitetsplan for fengslene. Et av de prioriterte forslagene fra KSF er å bygge nytt fengsel i Haugesund-regionen med minst 80 plasser. Jeg forutsetter at regjeringen deler virkelighetsbeskrivelsen om behovet fra kommuner, politi, advokater, domstoler, ansatte og KSF.
Vil statsråden sørge for at det bevilges nødvendige planleggingsmidler i RNB 2012 eller statsbudsjettet for 2013 slik at arbeidet kan starte opp?

Grunngiving

Statsråden var denne uken på besøk i Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt hvor fengselssituasjonen var et viktig tema.
Det ble lagt merke til at statsråden ikke ønsket å besøke Haugesund fengsel og flere har beklaget at statsråden ikke benyttet anledningen til å selv sette seg inn i situasjonen.
Jeg har selvsagt forståelse for at man ikke kan besøke alle enheter, men fengselssituasjonen vil være en viktig del av den jobben statsråden skal gjøre i neste halvår og hun burde derfor deltatt for å få nok kunnskap.
Kommunene i Haugesund-regionen, gjennom pågående arbeid Haugaland Vekst, har jobbet over lengre tid for å få felles forståelse og ønsker for et nytt fengsel. Det er bred enighet om at en vertskommune vil kunne stille tomt vederlagsfritt til disposisjon til staten ved bygging av nytt fengsel.
KSF har også jobbet frem tall som viser hva staten kan selvfinansiere ved nybygg dersom sammenslåing gir en viss driftsbesparelse. I tillegg vil staten også kunne spare penger innen politi, domstoler og kriminalomsorgen.
Det er derfor viktig at regjeringen stiller planleggingsmidler til disposisjon i 2013, slik at ulike alternativer kan legges frem. Regjeringen må også etter hvert komme på banen i forhold til lokalisering og størrelse av et nytt fengsel i Haugesund-regionen.
På denne bakgrunn ber jeg statsråden legge til rette for at det bevilges planleggingsmidler til nytt fengsel i Haugesund-regionen snarest mulig og senest innen statsbudsjettet for 2013.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I blant annet spørretimen 29. februar i år redegjorde jeg for arbeidet med kapasitetsplanen. Departementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen skal det bl.a. vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

KSF har tidligere i år hatt et utkast til kapasitetsplan på en intern høring i etaten. KSF tar sikte på å oversende sitt forslag til kapasitetsplan til departementet i løpet av første halvår i år. 8. mai i år benyttet jeg anledningen til å besøke både Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og Sandeid fengsel. Det ga verdifull informasjon om forholdene du tar opp. Jeg ønsker likevel ikke å forskuttere hvilke tiltak som skal prioriteres før departementet har mottatt planen fra KSF og fått sett på helheten i forslagene.

Jeg vil komme tilbake til eventuelle tiltak på bakgrunn av planen på egnet måte.